Handreiking peer-reviews zorgplicht primaire waterkeringen

2 november 2020


> Download deze publicatie

De ambitie voor de komende jaren is dat alle waterkeringbeheerders gaan voldoen aan de gezamenlijke ‘basiseisen uitvoering zorgplicht’. Binnen de sector is daarom afgesproken (in het Platform Waterkeringbeheer, het directeurenoverleg waterveiligheid en in de WWK en CWK) om gezamenlijke ontwikkelpunten te benoemen en samen op te trekken in het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de zorgplicht. Vanaf 2019 leren de waterkeringbeheerders van elkaar middels peer-reviews.

Het voornaamste doel van een peer-review is van elkaar leren. Organisaties nemen bij elkaar ‘een kijkje in de keuken’ en helpen elkaar vooruit door het benoemen van sterke punten en verbeterpunten. De waterkeringbeheerders willen met elkaar peer-reviews organiseren om met en van elkaar te leren over de wijze waarop zij invulling geven aan de zorgplicht primaire waterkeringen. Dit hoofdstuk bespreekt het doel en de doelgroep waarvoor deze handreiking is opgesteld, de uitgangspunten voor het uitvoeren van een peer-review en een leeswijzer.


Doel, doelgroep en status handreiking
Doel is met deze handreiking de waterkeringbeheerders in Nederland richtlijnen te bieden voor het uniform organiseren en uitvoeren van een peer-review betreffende de zorgplicht voor primaire waterkeringen. De handreiking kan gebruikt worden door de host-organisatie. Deze handreiking is in opdracht van het directeurenoverleg waterveiligheid opgesteld door de werkgroep zorgplicht. In de werkgroep zorgplicht zijn de STOWA, Unie van Waterschappen, een aantal waterschappen en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd. Ook ILT was bij overleggen van de werkgroep aanwezig voor afstemming over een aantal onderwerpen. Het Platform Waterkeringbeheer heeft op voorhand meegedacht bij de ontwikkeling van deze handreiking en de uitwerking van de peer-reviews inhoudelijk getoetst. Het directeurenoverleg waterveiligheid vraagt de WWK en CWK in te stemmen met deze handreiking.

Uitgangspunten
Uitgangspunten voor een peer-review zorgplicht primaire waterkeringen zijn:
– Het doel is de uitvoering van de zorgplicht primaire waterkeringen te verbeteren middels gezamenlijk leren van en met elkaar in een vertrouwde context;
– De waterkeringbeheerders betrekken hun organisaties van werkvloer tot en met directie;
– De uitvoering en follow-up is een interactief proces tussen de peer- en host organisaties;
– De peer-review vindt bij voorkeur plaats in een regionale samenwerking tussen waterschappen en Rijkswaterstaat;
– Elke waterkeringbeheerder neemt in een periode van 4 jaar jaarlijks deel aan een peerreview, waarvan minimaal één maal als host-organisatie;
– De host-organisatie bepaalt de inhoudelijke afbakening van de peer-review;
– De ‘hosts’ en ‘peers’ zijn getraind voordat zij de peer-review uitvoeren;

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn