Visie op de regionale waterkeringen 2016

1 augustus 2019


> Download pdf

Verder bouwen op een goed fundament

In 2004 verscheen onze Visie op de regionale waterkeringen in Nederland. Met deze visie zijn provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de slag gegaan met de regionale waterkeringen in ons land. We hebben de koers bepaald en het belang van de regionale waterkeringen erkend en gemarkeerd. De regionale waterkeringen zijn aangewezen, genormeerd en grotendeels getoetst. Vele honderden kilometers zijn al versterkt of worden de komende jaren versterkt. Zo is in de afgelopen 12 jaar een belangrijke sprong voorwaarts gezet.

Het werk is echter nog niet af. Het toetsen en versterken van de regionale waterkeringen gaat ook de komende jaren door. De afspraken die provincies en waterschappen daarover hebben gemaakt, blijven onverkort van kracht. Wel actualiseren wij nu onze visie op de regionale keringen.

Deze hernieuwde Visie op de regionale waterkeringen omvat gemeenschappelijke afspraken en geeft tevens ruimte voor regionaal maatwerk. We blijven daarmee invulling geven aan doelmatigheid in ons waterbeheer. We werken daarbij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en met respect voor ieders rol, in navolging van het vele werk dat in de afgelopen jaren is gedaan.