Visie op de regionale waterkeringen 2016

1 augustus 2019


> Download deze publicatie

Verder bouwen op een goed fundament

In 2004 verscheen onze Visie op de regionale waterkeringen (1) in Nederland. Met deze visie zijn provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de slag gegaan met de regionale waterkeringen in ons land. We hebben de koers bepaald en het belang van de regionale waterkeringen erkend en gemarkeerd. De regionale waterkeringen zijn aangewezen, genormeerd en grotendeels getoetst. Vele honderden kilometers zijn al versterkt of worden de komende jaren versterkt. Zo is in de afgelopen twaalf jaar een belangrijke sprong voorwaarts gezet.

Het werk is echter nog niet af. Het toetsen en versterken van de regionale waterkeringen gaat ook de komende jaren
door. De afspraken die provincies en waterschappen daarover hebben gemaakt, blijven onverkort van kracht.
Wel actualiseren wij nu onze visie op de regionale keringen.

Allereerst om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma,
aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere
doorontwikkeling van de wijze waarop wij met onze regionale waterkeringen omgaan. Met andere woorden, we willen het goede werk voortzetten, maar ook voorkomen dat stilstand tot achteruitgang leidt.

In deze hernieuwde Visie op de regionale waterkeringen verwoorden we onze gezamenlijke opgave voor het komende
decennium. Die uitdaging is vooral gelegen in de vraag hoe we de regionale keringen optimaal kunnen beschermen en
beheren in een dynamische omgeving. Van een sectorale kijk verbreden we naar een integrale benadering van de regionale kering in zijn omgeving. Daarbij benutten we de inzichten van het nieuwe waterveiligheidsbeleid uit het Deltaprogramma. Tevens leren we van de invulling van de zorgplicht voor primaire waterkeringen. Waarbij we ons bewust zijn van
regionale verschillen en vooral van de enorme diversiteit aan regionale waterkeringen.

Deze hernieuwde Visie op de regionale waterkeringen omvat gemeenschappelijke afspraken en geeft tevens ruimte voor regionaal maatwerk. We blijven daarmee invulling geven aan doelmatigheid in ons waterbeheer. We werken daarbij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en met respect voor ieders rol, in navolging van het vele werk dat in de afgelopen jaren is gedaan.

Deze Visie op de regionale keringen is een co-productie van waterschappen en provincies, onder leiding van STOWA
en met betrokkenheid vanuit het Rijk en Rijkswaterstaat. Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid in termen van
gemeenschappelijkheid uit te drukken, gaat de visie uit van termen als ‘ons’, ‘we’ en ‘wij’. We verbinden ons als besturen aan de opvolging van deze Visie op de regionale keringen. We roepen onze deskundige beheerders en beleidsmakers op om ons daarin te voeden, te volgen, te ondersteunen en lopende activiteiten onverkort te blijven uitvoeren.

(1) Visie op de regionale waterkeringen, juni 2004, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn