Visie op zorgplicht waterkeringen

1 augustus 2019


> Download pdf

Gezamenlijke kijk waterschappen op de invulling van deze zorgtaak

Met de overstap naar de risicobenadering waterveiligheid in 2017, de introductie van de 12-jaarlijkse toetsing en de overgang van het toezicht naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), komt de zorgplicht primaire waterkeringen in een nieuw daglicht te staan. De zorgplicht op zich is niet nieuw. Het is een eeuwenoude taak van de waterschappen, die de kern van hun bestaan raakt. De waterschappen grijpen de geschetste ontwikkelingen aan om hun invulling van deze zorgtaak nog eens tegen het licht te houden en na te gaan of ze als sector gesteld staan om op adequate wijze invulling te geven aan de zorgplicht nieuwe stijl. Met de cyclus van normeren, toetsen en versterken moet het beheer en onderhoud immers zorgen voor veilige waterkeringen en daarmee voor een veilig Nederland.

De Unie van Waterschappen en STOWA willen de waterschappen helpen bij de invulling van de zorgplicht nieuwe stijl. Hiervoor zijn eind 2014 en begin 2015 bijeenkomsten met waterschappen georganiseerd om ervaringen rond de zorgplicht te delen, na te gaan wat de gemeenschappelijke ontwikkelpunten zijn en waar waterschappen samen op kunnen trekken. Eén van de acties die daaruit naar voren kwam, is om een gezamenlijke visie op te stellen op de benadering en invulling van de zorgplicht. Het doel van deze visie is enerzijds om tot op bestuurlijk niveau aandacht te vragen voor de zorgplicht en te kijken waar we als waterschappen samen op kunnen trekken en anderzijds om als sector transparant te zijn over de wijze waarop we deze taak invullen.