Terugblik op de Commissie Waterkeringen

26 mei 2020

Op 20 mei kwam de commissie Waterkeringen (CWK) weer bij elkaar. Er werd onder meer gesproken over de beoordeling van primaire waterkeringen en over de Kadernota Hoogwaterbeschermingsprogramma 2022-2027. Een samenvatting.

Naar geloofwaardige overstromingskansen

De commissie stemt in met de reactie van de Unie van Waterschappen op het advies ‘Naar geloofwaardige overstromingskansen’ van het Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW) . De eerste beoordelingsresultaten kunnen gezien het leerproces leiden tot ongeloofwaardige faalkansen. Dat is duidelijk verklaarbaar met de beschikbare kennis en het instrumentarium. Waterschapen hebben flink geïnvesteerd in kennis en data. We zien vooruitgang in de beoordelingen ten opzichte van het eerste jaar. De waterschappen zien in het ENW advies aanknopingspunten voor het verder verbeteren en versnellen van de beoordeling.

Beoordeling primaire waterkeringen

De commissie stemt in met de voortgangsrapportage van de beoordeling van de primaire waterkeringen. Daarnaast is gesproken over het halen van de deadline van de beoordeling door alle waterschappen. De waterschappen hebben deze ronde echt nodig om met elkaar te leren en ervaring op te doen. De eerste beoordeling zal de benodigde informatie opleveren voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Elk waterschap heeft de autonomie om tot een oordeel te komen.

We komen zo ver als we komen tot de deadline van halverwege 2022. De waterschappen doen hun uiterste best doen om deze deadline te halen. En als dat niet lukt, leggen ze daar verantwoording over af. Dan is het aan het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) om het eerste veiligheidsbeeld voor de Tweede Kamer van alle dijken op te stellen. Het eerste veiligheidsbeeld is écht een eerste veiligheidsbeeld. Waterschappen willen graag definitieve oordelen opleveren, maar zien de voorlopige oordelen als terugvaloptie gezien de beperkte tijd die nog rest en de complexiteit van het nieuwe instrumentarium.

Oprichting landelijk strategisch overleg Kabels en Leidingen

De commissie stemt in met de nut en noodzaak van het tot stand brengen van een structurele samenwerkingsvorm voor waterkeringbeheerders en netbeheerders (K&L) op landelijk en strategisch niveau.

Kadernota Hoogwaterbeschermingsprogramma 2022-2027

De commissie stemt in met de Kadernota voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2022-2027. Alleen het punt van overprogrammering wordt doorgeschoven naar de programmering zelf. Daarbij worden een aantal scenario’s doorgerekend op de effecten voor de waterschappen die moeten worden voorgefinancierd bij meer realisatie dan het budget in het Deltafonds.

Indexering subsidie Hoogwaterbeschermingsprogramma

De Programmadirectie stelt voor om de mogelijkheid voor indexering uit te breiden tot projecten in de verkennings- en planuitwerkingsfase, en realisatieprojecten kleiner dan 40 miljoen euro, wanneer de projectfase langer dan een jaar duurt. Dit wordt in een schriftelijke ronde aan de CWK voorgelegd voorafgaand aan het Programmabestuur van 25 juni, met beantwoording van alle vragen die er leven.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn