Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

5 juni 2024

Op vrijdag 31 mei vergaderde de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen. Een samenvatting van de hoofdpunten.

Rivier in groen landschap
Rivier in groen landschap

Opzet corporate story waterschappen

De commissie is geïnformeerd over de opzet van de corporate story voor de waterschappen. De ontwikkeling van een corporate story is onderdeel van de landelijke publiekscommunicatie die momenteel in ontwikkeling is. De commissie deed aanbevelingen voor de opzet en neemt in het najaar van 2024 een besluit.

Oprichting CERT-Water

Tijdens de vergadering besprak de commissie de oprichting van een CERT-Water: Computer Emergency Response Team. Met de nieuwe Europese richtlijn Network and Information Services (NIS2) wil de Europese Unie (EU) de cyberveiligheid en weerbaarheid van essentiële diensten in de lidstaten verbeteren. In het kader van deze richtlijn zal onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) per (sub)sector een besluit nemen rond de inrichting van een CERT. Het ministerie van IenW heeft een aantal scenario’s uitgewerkt voor de inrichting van een CERT voor de watersector.

De commissie heeft een voorkeur voor het scenario met een sectoraal CERT-Water voor de vitale processen Afvalwater en Keren & Beheren. Het vitale proces Drinkwater kan daar dan bij aanvang of op termijn bij aansluiten. In het najaar van 2024 neemt de commissie een besluit.

Kadernota begroting 2025 Unie van Waterschappen

De commissie gaf de Ledenvergadering een positief advies over de kadernota voor de begroting 2025 van de Unie van Waterschappen. De kadernota is een voortzetting van de lijn die in 2024 is ingezet.

Verder besproken in de commissie

De commissie is geïnformeerd over de inzet van de Unie richting de kabinetsformatie. Ook stelde de commissie nieuwe profielen vast voor de berekening van de lastenontwikkeling van huishoudens en bedrijven.

> Bekijk hier de volledige agenda en stukken van deze vergadering

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn