Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, communicatie en financiën

29 september 2020

Op 18 september kwam de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen digitaal bij elkaar. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Publicatie Waterschapspeil 2020 en actualisatie WAVES dashboard

De commissie werd digitaal rondgeleid door het online WAVES dashboard en de bijbehorende databank, waarin de resultaten van de bedrijfsvergelijkingen van de waterschappen openbaar te raadplegen zijn. Op basis van de meest recente gegevens (2019) verscheen op 14 september de sectorrapportage Waterschapsspeil 2020, waarin de stand van zaken van het waterschapswerk te lezen is. De onderliggende themarapportages en dashboardpagina’s in WAVES vormen voor de waterschappen zelf een startpunt voor leren en verbeteren.

Begroting Unie van Waterschappen 2021

De CBCF legt de begroting van de Unie voor 2021 met een positief advies voor aan de ledenvergadering van 9 oktober. De waterschappen hebben in 2019 afgesproken om tot en met 2023 de begroting te laten groeien in omvang om het Uniebureau financieel in staat te stellen om op de benodigde sterkte te komen. De groei is nodig om flexibel bij te kunnen schakelen voor de behandeling van actuele thema’s op landelijk niveau en om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan landelijke programma’s waar de waterschappen aan deelnemen. Ook kan het projectenbureau van de Unie daarmee verder worden geprofessionaliseerd, om de steeds complexer wordende projecten en bijbehorende financieringsstromen goed uit te kunnen beheersen.

Geborgde zetels

In juli, augustus en september organiseerde de Unie 5 sessies voor waterschapsbestuurders, om reacties te inventariseren op het rapport ‘Geborgd gewogen’. Dat rapport is het resultaat van de Adviescommissie Geborgde zetels bij waterschapsbesturen en werd op 5 juni aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De CBCF werd geïnformeerd over de argumenten voor en tegen het behouden van geborgde zetels in de waterschapsbesturen die tijdens de sessies zijn opgehaald. De Unie van Waterschappen verwerkt de argumenten in een gezamenlijke reactie, om de minister van de zienswijzen binnen de sector op de hoogte te stellen.

En verder…

Ook is besloten tot een nieuw accountantscontract en werd stilgestaan bij de publicatie van het rapport ‘Als één overheid; slagvaardig de toekomst tegemoet’ van de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen.

De CBCF blikte daarnaast terug op de belangrijkste inzichten uit de analyse van de Rijksbegrotingen die op Prinsjesdag zijn vrijgegeven. Verschillende opgaven die in de Miljoenennota aan bod komen raken het werk van de waterschappen, waaronder de ontwikkeling van een watervriendelijke en klimaatbestendige woonomgeving, voorkomen van de negatieve gevolgen van droogte, stikstofreductie en de transitie naar een circulaire economie.

Reactie van de waterschappen op de Rijksbegrotingen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn