Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

23 maart 2022

Op 10 maart heeft de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Interne CO2-beprijzing

De waterschappen gaan gedurende 2 jaar interne CO2-beprijzing toepassen bij beleids- en investeringsbeslissingen en bij inkoop en aanbestedingen. De waterschappen maken daarbij gebruik van een landelijke handreiking. Ze gaan uit van een prijsrange voor CO2 gekoppeld aan de landelijke klimaatambities. De implementatie van de CO2-beprijzing wordt gevolgd via de Klimaatmonitor en na 2 jaar geëvalueerd. De commissie heeft voor de ledenvergadering een positief advies gegeven om in te stemmen met het toepassen van CO2-beprijzing.

Educatie en Jeugdwaterschap

De commissie is geïnformeerd over de doelstellingen en overlegstructuur van het educatiebeleid. Specifiek is ingegaan op jongerenparticipatie en het jeugdwaterschap. De commissie heeft haar steun uitgesproken voor de activiteiten op het gebied van educatie en vindt het belangrijk om jongeren te interesseren voor het waterschapswerk.

Besproken in de commissie

In de commissie is verder gesproken over:

  • de centrale financiering Generieke Digitale Infrastructuur. De commissie heeft de ledenvergadering positief geadviseerd om in te stemmen met centrale financiering;
  • de reactie van de Unie op het rapport ‘Kwetsbaar door software’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft opgesteld naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix;
  • de jaarrekening 2021 van de Unie van Waterschappen. De commissie heeft voor de ledenvergadering een positief advies gegeven;
  • de compensatie van het Rijk voor gederfde belastingopbrengsten in verband met corona;
  • de aanpassing van het belastingstelsel;
  • de compensatie voor de WOZ-kosten 2022 t/m 2025

In de vergadering is onder dankzegging afscheid genomen van de voorzitter, Toine Poppelaars. Hij is 6 jaar voorzitter van de commissie geweest en wordt opgevolgd door Vincent Lokin.

Volledige agenda en stukken van deze vergadering op iBabs

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn