Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

31 mei 2023

Op 25 mei heeft de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Een bootje vaart door de Biesbosch
Een bootje vaart door de Biesbosch

Vaarkaart Digitale Transformatie

Er is gesproken over de thema’s die in de Vaarkaart Digitale Transformatie opgenomen worden. De commissie herkent zich in de overkoepelende thema’s getransformeerd waterschap, waarde van data, uniforme sector X.0, (digitaal) vertrouwen en digitaal levensloopbestendig.

De commissie wil focus houden en alleen de goede en noodzakelijke onderwerpen gezamenlijk oppakken. Het vaststellingstraject van de vaarkaart vindt na de zomer plaats. Op 22 juni a.s. vindt een brede inhoudelijke bestuurlijke bespreking van de thema’s plaats.

Omgang met TikTok

TikTok is een app die sociale media en muziek combineert. De app is ontwikkeld in China, een land met een offensief cyberprogramma gericht tegen o.a. Nederland en/of Nederlandse belangen. Hierdoor is sprake van een verhoogd spionagerisico. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen heeft de koepels van medeoverheden verzocht om overeenkomstig de Rijkslijn, TikTok en soortgelijke applicaties vanuit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen niet toe te staan op de mobiele zakelijke apparatuur van medewerkers.

De commissie onderstreept de Rijkslijn en merkt op dat elk waterschap het steunen van deze Rijkslijn zelf bepaalt. Wel is de commissie van mening dat bij het creëren van een veilige digitale werkomgeving de waterschappen van elkaar afhankelijk zijn. De commissie ondersteunt een ledenbrief waarin de waterschappen worden opgeroepen de Rijkslijn te steunen.

Kadernota begroting 2024 Unie van Waterschappen

In de kadernota voor de begroting 2024 van de Unie van Waterschappen zijn de urgente en prioritaire dossiers opgenomen waarop nu en in 2024 actie gevraagd wordt. De commissie onderschrijft deze dossiers maar mist een uitgewerkte financiële onderbouwing.

De commissie verzoekt de Unie goed te kijken naar de prioritering en haalbaarheid van de plannen in combinatie met activiteiten die eventueel afgebouwd kunnen worden met als doel de verwachte stijging van de Uniecontributie te beperken.

Het uitgewerkte voorstel komt terug in de begroting 2024.

Verder besproken in de commissie

In de commissie is verder gesproken over:

  • Voortzetten van de bestuurlijke afspraken van het programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ en continueren van de betrokkenheid vanuit de waterschapssector
  • Stand van zaken coalitieakkoorden waterschappen
  • Financiële positie waterschappen

Volledige agenda en stukken van deze vergadering zijn te vinden op iBabs.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn