Uw zoekresultaten voor: Jaar van de Ruimte
Dijken

Gevonden in pagina's

…tegen overstromingen bij hoogwater vanuit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer, het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel…


Organisatie

Gevonden in pagina's

…ledenvergadering bepaalt de koers van de Unie. Het is het orgaan dat een besluitvormende taak heeft en geeft mandaat waar het gaat om het goedkeuren van de jaarstukken (begroting, jaarrekening…


Blue Deal raamwerk 2018-2030

Gevonden in publicaties

20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water. Bekijk de aarde vanuit de ruimte, en het is duidelijk: water is het element waar de


Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen

Gevonden in publicaties

de gedragscode goed te documenteren, zodat aangetoond kan worden dat volgens de gedragscode is gehandeld. De gedragscode biedt ruimte voor lokaal maatwerk, toegesneden op de lokale situatie en de soort…


Nationaal Waterprogramma

Gevonden in pagina's

de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico’s en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Ook vormt het Nationaal Waterprogramma het kader voor de regionale waterplannen. Officieel is er geen hiërarchie tussen deze plannen,…


Implementation paper KRW, zorgen voor schoon water

Gevonden in publicaties

…uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), en licht toe hoe andere partijen hier ook een taak in hebben. Aanleiding is de derde generatie stroomgebiedsbeheerplannen, waarvan in december 2020 de


Visie op de regionale waterkeringen 2016

Gevonden in publicaties

…actualiseren wij nu onze visie op de regionale keringen. Deze hernieuwde Visie op de regionale waterkeringen omvat gemeenschappelijke afspraken en geeft tevens ruimte voor regionaal maatwerk. We blijven daarmee invulling…


Factsheet: Zon-pv en wind op land

Gevonden in publicaties

…projecten (in termen van verwachte jaarlijkse aantal GW) inclusief planontwikkeling die (1) de komende jaar nog verwacht worden (2) waar op termijn middels de RES ruimte voor komt.” 50158 {“original_image”:”50139″,”cropped_image”:”50139″}…


Hoogwater

Gevonden in pagina's

…gaten, om overstromingen te voorkomen. De waterschappen hebben sinds de overstromingen in de jaren 90 hun waterkeringen versterkt en meer ruimte gegeven aan rivieren. Ook de komende jaren wordt gewerkt…


Duurzame energie

Gevonden in pagina's

…Waterschappen stimuleert de waterschappen in hun ambities voor duurzaamheid. Ook houdt de Unie de inzet van de waterschappen ieder jaar bij in de klimaatmonitor. Ja Het opwekken van duurzame energie…