Plan van aanpak uitvoering pilots peer reviews Zorgplicht Waterkeringen

2 november 2020


> Download deze publicatie

De ambitie voor de komende jaren is dat alle waterkeringbeheerders gaan voldoen aan de gezamenlijke ‘basiseisen uitvoering zorgplicht’. Binnen de sector is daarom afgesproken (in het Platform Waterkeringbeheer, het directeurenoverleg waterveiligheid en in de WWK en CWK) om gezamenlijke ontwikkelpunten te benoemen en samen op te trekken in het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de zorgplicht. De waterkeringbeheerders hebben afgesproken om middels het houden van peer-reviews van elkaar te leren.

In de eerste helft van 2019 is door de werkgroep zorgplicht, bestaande uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat,
waterschappen, UvW en STOWA, een concept handreiking opgesteld voor het uitvoeren van een peer review. Deze handreiking is als bijlage 1 bij dit plan van aanpak (PvA) gevoegd.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn