Terugblik op de ledenvergadering van 25 juni

2 juli 2021

Op 25 juni 2021 vond de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen plaats. De belangrijkste onderwerpen op een rij:

Kaderbegroting Unie van Waterschappen 2022

De Ledenvergadering stelde het kader voor de begroting van de Unie van Waterschappen voor 2022 vast. Daarbij wordt uitgegaan van een verhoging van de begroting van 2021 met 2,4%. Dat percentage is opgebouwd uit 1% contributiestijging en 1,4% inflatiecorrectie. Een groot deel van de contributiestijging is nodig om te kunnen voldoen aan de afspraken in de cao en de verhoogde werkgeverspremies. Wat dat betekent voor de prioriteiten voor 2022 staat straks in de definitieve begroting. Die wordt na de zomer eerst in de Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën besproken en daarna in de Ledenvergadering.

Het goede gesprek binnen de vereniging

Inmiddels vinden de vergaderingen van de Uniewerkgroepen, -commissies en ook de Ledenvergadering al bijna anderhalf jaar digitaal plaats. Ook digitaal kunnen de belangrijke onderwerpen met elkaar worden voorbereid, zodat de nodige besluitvorming door kan gaan. Maar voor een echt ‘goed gesprek’ lenen de digitale vergaderzalen zich niet zomaar. En dat is wel nodig, aangezien er steeds meer gevraagd wordt van de waterschappen. Bijvoorbeeld als het gaat om de rol van water in de ruimtelijke ontwikkeling en de transitie naar een klimaatbestendige omgeving.

De Ledenvergadering verkende daarom rond welke thema’s binnen de vereniging verdieping gewenst is, en op welke manier die de komende periode in een goed gesprek vormgegeven kunnen worden. Hieruit blijkt dat men graag een combinatie ziet van inspirerende, reflecterende en visievormende gesprekken. Die gesprekken moeten gaan over het reilen en zeilen van de vereniging, maar ook over de manier waarop de waterschappen (in solidariteit of autonoom) de komende jaren bijdragen aan de aanpak van brede maatschappelijke opgaven.

Vacatures uniebestuur

Tussen november 2021 en april 2022 lopen de termijnen van van de voorzitter en van 3 bestuursleden van de Unie van Waterschappen af. Voor de voorzitter (Rogier van der Sande) geldt dat na de eerste termijn herbenoeming kan plaatsvinden voor nog eens 3 jaar. De 3 bestuursleden (Hein Pieper, Toine Poppelaars en Hetty Klavers) zijn aan het einde van hun maximale zittingstermijn van 6 jaar.

De leden stelden de procedure vast voor herbenoeming van de voorzitter en de procedure voor werving en selectie van nieuwe bestuursleden. Ook stelden ze een selectiecommissie in. Het voornemen is om tijdens de ledenvergadering van 17 december te besluiten over de invulling van de vacatures. Meer informatie over de selectieprocedure staat binnenkort op de website van de Unie van Waterschappen.

De vergaderstukken die bij deze vergadering horen, zijn beschikbaar via iBabs.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn