Begroting Unie van Waterschappen 2022

14 maart 2022


> Download deze publicatie

De begroting start met een inleiding met daarin een beknopt overzicht van de speerpunten voor 2022 en een overzicht van de begroting op hoofdlijnen. Vervolgens wordt voor alle programma’s van de Unie toegelicht waar de prioriteiten en speerpunten voor 2022 liggen en welke kosten daaraan verbonden zijn. Voor het eerst wordt in de begroting ook een overzicht gegeven van de extern gesubsidieerde projecten van de Unie. In de bijlagen staan de meerjarenraming, het contributieoverzicht per waterschap en de begroting van muskus- en beverrattenbestrijding.

Speerpunten voor 2022

  • Verankering en verdieping van het principe ‘water en bodem sturend voor de ruimtelijke inrichting’
  • Lobby voor een bronaanpak in het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit
  • Realiseren van afgesproken doelstellingen voor hoogwaterbescherming
  • Ondersteunen van waterschappen op weg naar klimaatneutraliteit
  • Het herijken van het internationale werk van de waterschappen
  • Inzet op wettelijke verankering van de voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen
  • Voorbereiding waterschapsverkiezingen 2023
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn