Educatie

De Unie van Waterschappen wil het waterbewustzijn van Nederlanders vergroten. Daarom werken de waterschappen aan manieren om de kennis over het waterbeheer in het onderwijs op te nemen.
Standpunt:

Waterbewustzijn vergroten is belangrijk bij kinderen en jongeren.

Dat is nodig om hun eigen invloed op de leefomgeving te begrijpen door het gebruik van water en ruimte voor water, maar ook om de invloed van die leefomgeving op henzelf te begrijpen. Denk aan droogte, wateroverlast of overstromingen.

Het onderwijs is er mede op gericht om kinderen en jongeren op te leiden tot actieve burgers. Kennis over het waterschap, de democratie van de waterschappen en wat je zelf kunt bijdragen aan goed waterbeheer hoort daarbij.

Kinderen

Om het waterbewustzijn van kinderen te vergroten en waterbewust gedrag te bevorderen is Droppie Water bedacht. Droppie is een stripfiguur in de vorm van een waterdruppel. Hij leert kinderen van 4 tot 12 jaar spelenderwijs alles over de kerntaken van de waterschappen: waterbeheer, waterveiligheid en waterkwaliteit.

Jongeren

Om jongeren meer bij het werk van de waterschappen te betrekken, is het Jeugdwaterschap bedacht. Bij elk waterschap is er een jeugdbestuurder van tussen de 14 tot en met 18 jaar die het waterschap naar jongeren toe vertegenwoordigt. Alle jeugdbestuurders bij elkaar vormen het Jeugdwaterschap.

Ook probeert de Unie van Waterschappen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van het curriculum binnen het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld in het traject van curriculum.nu. Ook onderhoudt de Unie contacten met onderwijsorganisaties, zoals het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, het Nederlands Instituut voor Biologie en ProDemos. Deze vakorganisaties adviseren de waterschappen, zodat het educatiemateriaal aansluit bij het curriculum en de vraag van docenten.

Jongvolwassenen

Om meer aandacht te besteden aan water in groene mbo-opleidingen werken de waterschappen samen met het centrum voor Innovatie en Vakmanschap Groen.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen werkt samen met gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Ons Water aan het vergroten van waterbewustzijn, met bijvoorbeeld de website watereducatie.nl waar docenten lesmateriaal, opdrachten en andere informatie kunnen vinden. Op waterschappen .nl vinden docenten een selectie aan informatie en lesmiddelen van de waterschappen.

Verder ondersteunt de Unie de waterschappen bij de onderlinge samenwerking voor educatie. Daarvoor is een landelijke educatiestrategie opgesteld, met een focus op thema’s en doelgroepen in het onderwijs.  


Medewerkers bij dit thema

Educatieadviseur
Programmaleider Vereniging en Communicatie en Bestuurlijk Juridische Zaken