Klimaat

Het klimaat vertelt ons wat we van het weer kunnen verwachten. Of er veel regen gaat vallen of dat het juist lang droog blijft. Dit is voor waterschappen belangrijk, zij moeten zorgen voor het juiste waterpeil en het voorkomen van te veel water (wateroverlast) of te weinig water (watertekort).

Het klimaat is aan het veranderen. Uit het rapport van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, blijkt overduidelijk dat de verandering van de afgelopen 150 jaar vooral door de mens is veroorzaakt. Dit komt vooral door de toename in uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. De verbranding van aardolie, aardgas en steenkool zorgt voor een toename in CO2. Landbouw, moerasgas in waterrijke gebieden en het weglekken van aardgas zorgen voor een toename in methaan.

Deltaprogramma

In het Deltaprogramma staat hoe we Nederland voorbereiden op overstromingen en hoogwater. Samen met het Rijk, de provincies en gemeenten werken de waterschappen aan de veiligheid van de dijken, voldoende beschikbaarheid van zoet water en aanpassingen in de ruimtelijke inrichting om wateroverlast en hittestress te voorkomen.

Klimaatverandering beperken

Ook doen de waterschappen er alles aan om verdere klimaatverandering te beperken. Zo streven de waterschappen ernaar om zelf circulair, energie- en op termijn volledig klimaatneutraal te worden. Ook werken we actief samen met het Rijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Bijvoorbeeld door alternatieven te bieden voor aardgas, zoals aquathermie uit oppervlaktewater en afvalwater. Ook kan biogas of groen gas duurzaam opgewekt worden uit zuiveringsslib bij rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen maakt afspraken met de Rijksoverheid over de bijdrage van de waterschappen aan het tegengaan van klimaatverandering (mitigatie) en het beperken van de gevolgen (adaptatie). De afspraken voor adaptatie zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel.

Voor mitigatie zijn de afspraken vastgelegd in het Klimaatakkoord dat de Unie van Waterschappen begin 2010 sloot met het Rijk. Via het Klimaatakkoord stimuleert de Unie activiteiten op het gebied van klimaat bij de waterschappen en zorgt de Unie dat kennis op het gebied van klimaat actief wordt gedeeld.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur klimaat en duurzaamheid
Beleidsadviseur waterbeleid