Invulling bestuurlijke vacatures


12 oktober 2023

De Unie heeft de mogelijkheid om namens de waterschappen deel te nemen aan verschillende bestuurlijke gremia. Veel van deze bestuurlijke functies worden namens de Unie vervuld door voorzitters of DB-leden van de waterschappen. Na de verkiezingen kwamen meerdere bestuurlijke functies vrij. Het Uniebestuur heeft met instemming geconstateerd dat veel bestuurders hun interesse kenbaar heb-ben gemaakt. In de bestuursvergadering van 14 september 2023 heeft het Uniebestuur per vacature een keuze gemaakt. Bij de invulling van de vacatures is zowel gekeken naar bestuurlijke kwaliteiten als naar regionale spreiding en aantal toebedeelde bestuurlijke rollen per waterschap.

> Download pdf