Oproep: maak samen werk van plan voor Europees Herstelfonds

29 oktober 2021

Een coalitie van organisaties, waaronder de Unie van Waterschappen, heeft op 28 oktober een oproep gedaan aan het demissionair kabinet om hen te betrekken bij het opstellen en indienen van een Nationaal Plan voor het Europese Herstelfonds.

Om de transitie te ondersteunen die nodig is om de Europese Green Deal te realiseren, is er vanuit Europa bijna 6 miljard euro aan subsidies beschikbaar voor Nederland. Nederland is het enige land van de 27 EU-lidstaten dat nog geen nationaal plan heeft ingediend om in aanmerking te komen voor de Europese middelen via het Europese Herstelfonds ‘Recovery & Resilience Facility’ (RRF).

Doel herstelfonds

Het doel is te werken aan een slimme, schone en sterke (regionale) economie. Het gaat om het investeren in innovatie, infrastructuur en de arbeidsmarkt.

Fit-for-55

Het recente Fit-for-55 klimaatpakket uit Brussel laat zien dat een aanpassing van de Nederlandse klimaatplannen nodig is om de doelen van 55 procent broeikasgasreductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Hiervoor zijn maatregelen en investeringen in vele sectoren nodig.

Haast is geboden

Om in aanmerking te komen voor de subsidies, moet Nederland een plan maken. Dat plan moet ter goedkeuring aan Brussel worden voorgelegd. Dit proces is vertraagd omdat de formatie voortduurt. In het statement van de coalitie benadrukken de organisaties dat haast geboden is. Nederland moet het plan uiterlijk april 2022 indienen. De coalitie vraagt om actief betrokken en geïnformeerd te worden over de plannen. Ook biedt ze aan om volop samen te werken om de plannen ook werkelijkheid te laten worden.

Krachtig groen herstel

In Krachtig Groen Herstel reikten de decentrale overheden eerder het Rijk al de hand om de grote maatschappelijke opgaven van wonen, werken en leven op te pakken met een gebiedsgerichte vertaling naar regio’s, steden en dorpen. Krachtig Groen Herstel bepleit om regionale investeringen naar voren te halen, transitieopgaven te versnellen en zo het economisch herstel aan te jagen. Dit sluit aan bij de opgaven uit het RRF: klimaat, duurzaamheid en digitalisering.

Investeringen waterschappen

Waterschappen zouden met de RRF-middelen bijvoorbeeld kunnen investeren in het verbeteren en toekomstbestendig maken van rioolwaterzuiveringen, het verbeteren van de waterkwaliteit en het verduurzamen en klimaatbestendiger maken van het stedelijk (afval)watersysteem.

Lees hier de oproep

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn