Positionpaper waterschappen kaderrichtlijn water (KRW)

1 maart 2019


> Download deze publicatie

Het belang van schoon en gezond grond -en oppervlakte water is van onschatbare maatschappelijke en economische waarde. In het werk van de waterschappen speelt het beschermen en verbeteren van de Nederlandse wateren daarom ook een centrale rol. Sinds de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht is, is de waterkwaliteit in heel Europa verbeterd, en kreeg het al bestaande Nederlandse instrumentarium ook de noodzakelijke grensoverschrijdende inbedding en verbreding. De verbetering gaat echter langzaam en de klimaatverandering zet de waterkwaliteit onder druk. Blijvende aandacht is dus nodig.
De KRW is voor waterschappen een belangrijk en effectief instrument voor waterbeheer, maar verdient een betere aansluiting op andere wetgeving die de waterkwaliteit bepaalt. Voor het behalen van de KRW doelen werken waterschappen nauw samen met het Rijk, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, agrarische sector en de industriesector. Dit position paper bevat de belangrijkste uitgangspunten van de Unie van Waterschappen in relatie tot de KRW.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn