Europese belangenbehartiging

Europese wetgeving beïnvloedt nationale wetgeving en heeft daarmee directe gevolgen voor de Nederlandse waterschappen. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen bij de Europese Unie.
Standpunt:

Een groot deel van het beleid komt van de Europese Unie.

Daarom is het belangrijk dat het Europese beleid en de wet- en regelgeving aansluiten op het werk van de waterschappen en helpen in de uitvoering van taken op het gebied van waterbeheer. Een effectieve belangenbehartiging van de waterschappen in Europa is daarom essentieel.

Gezamenlijk aanspreekpunt in Brussel

De Unie van Waterschappen en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) hebben een gezamenlijk aanspreekpunt in Brussel: Bureau Brussel. Bureau Brussel lobbyt in Brussel voor de belangen van de waterschappen en drinkwaterbedrijven. Zij vertegenwoordigen de waterschappen en drinkwaterbedrijven bij de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement. De waterschappen leveren hiervoor inhoudelijke bijdragen. Op deze manier laten de waterschappen aan de Europese beleidsmakers zien welke impact hun beslissingen in de praktijk hebben.

Dat doet Bureau Brussel door aan te sluiten bij commissievergaderingen en expertmeetings. Hier geven ze inhoudelijke input mee aan de Europese ambtenaren. Ook leveren de waterschappen inhoudelijke input op wetsvoorstellen. Verder is Bureau Brussel actief in Europese koepelorganisaties om het geluid van de Nederlandse watersector te versterken en de Brusselse besluitvorming te beïnvloeden.

Europese lobby via Den Haag

Naast het werk in Brussel is er ook in Den Haag een spoor dat van belang is voor de Europese beleidsbeïnvloeding. Alle nieuwe voorstellen van de Europese Commissie worden aan de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (werkgroep BNC) voorgelegd. De werkgroep BNC bereidt een eerste Nederlandse standpunt voor. De Unie van Waterschappen is lid van deze werkgroep. Daarnaast onderhouden we contact met diverse ministeries om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in Brussel op de voor ons relevante dossiers en om input te leveren voor onderhandelingen.

Waarom Europa?

Zo’n 80% van de regels waar we in Nederland mee te maken hebben op het gebied van milieu, komt uit Brussel. Denk aan de Europese Green Deal, de Kaderrichtlijn Water, het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Allemaal onderwerpen die de waterschappen raken. Juist daarom is het belangrijk dat de waterschappen hun mening hierover kenbaar maken via de lobby.

Meer weten over hoe de Europese lobby van de waterschappen werkt? Lees het artikel in magazine Het Waterschap.


Medewerkers bij dit thema

Adviseur-lobbyist Europese Zaken
Communicatieadviseur
Beleidsadviseur internationaal
Bureau Brussel