Model Keur

De regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken staan in de Keur. De Unie van Waterschappen heeft een model Keur gemaakt dat de waterschappen kunnen gebruiken bij het opstellen of wijzigen van hun eigen keur.

Wat is de Keur?

Als waterbeheerder is een waterschap verantwoordelijk voor het op orde krijgen en houden van haar waterstaatswerken zoals rivieren, kanalen, grachten, sloten, dijken, gemalen en sluizen. Voor het bewoonbaar houden van Nederland zijn deze waterstaatswerken van cruciale betekenis. Via een verordening, ook wel keur, kan een waterschap regels stellen voor de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Bijvoorbeeld door een verbod in te stellen om op, in, boven of onder een waterstaatswerk zonder vergunning van het waterschap een activiteit te verrichten.

Model Keur in Keurkwartet

De Unie van Waterschappen heeft in 2013 een zogenaamd Keurkwartet aangeboden aan de waterschappen:

Dit Keurkwartet komt tegemoet aan de wens tot uniformering en deregulering zonder afbreuk te doen aan de autonomie van waterschappen om hun eigen Keur vast te stellen.

Veranderingen door Omgevingswet

De model Keur volgt de systematiek van de Waterwet en is gestoeld op het principe ‘alles is verboden, tenzij’. Met de komst van de Omgevingswet zal dit veranderen in ‘alles mag, mits het niet verboden is’.

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, zal de Keur voortaan waterschapsverordening heten. Ook betekent de komst van de Omgevingswet voor de waterschappen dat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap binnen haar beheergebied stelt, worden opgenomen in een waterschapsverordening. Waterschappen die wegen in beheer hebben, zullen hun wegenkeur dan ook moeten samenvoegen met de ‘reguliere’ keur in een waterschapsverordening. Voor het vaststellen van een waterschapsverordening geldt een overgangsperiode van 2 jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Handreiking waterschapsverordening

Om waterschappen te helpen bij het opstellen van een waterschapsverordening is een handreiking opgesteld. Deze handreiking bevat processtappen en modelregels die ieder waterschap kan toepassen om haar eigen digitale waterschapsverordening te maken. De handreiking geeft inzicht in de juridische en digitale eisen die gelden voor de waterschapsverordening. In de bijlagen bij de handreiking zijn ook verschillende praktijkvoorbeelden en modellen te vinden.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

Deze handreiking is via het project TRansitieondersteuning Omgevingswet WAterschappen (TROWA) ontwikkeld door Het Waterschapshuis en de Unie van Waterschappen. De Unie van Waterschappen heeft ook de eerdere model Keur ontwikkeld en het Keurkwartet opgesteld.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken