Weging waterbelang (voorheen watertoets)

Een gemeente moet in de ruimtelijk ontwikkeling rekening houden met de gevolgen voor het beheer van watersystemen. Bij deze zogeheten ‘weging van het waterbelang’ moeten gemeenten de waterbeheerder betrekken bij het inschatten van de gevolgen voor het watersysteem.
Standpunt:

Ruimtelijke plannen van overheden kunnen invloed hebben op de waterbeheerdoelen van waterschappen.

Daarom moeten waterschappen door andere overheden worden betrokken nog voor ruimtelijke plannen gemaakt worden. Op dit moment zijn waterschappen nog nauwelijks betrokken bij exploitatieplannen en exploitatieovereenkomsten terwijl die wel van belang zijn om de afwenteling van kosten voor klimaatadaptatie en het waterbeheer te financieren. Dit moet veranderen. 

Waterbelang

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt het begrip ‘weging van het waterbelang‘ de watertoets. Het doel blijft hetzelfde, namelijk het rekening houden met de gevolgen voor het beheer van watersystemen.

Bij de vaststelling van het omgevingsplan moet de gemeente voor het waterbelang de opvattingen van de waterbeheerder betrekken. Dit volgt uit de instructieregels in paragraaf 5.1.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Er gelden geen regels voor hoe de gemeente de waterbeheerder hierbij betrekt. De gemeente is vrij om hier zelf invulling aan te geven. Voor een aantal specifieke rijksbelangen stelt het Bkl aanvullende instructieregels. Deze zijn:

Meer informatie over de weging van het waterbelang staat op Beschermen van waterbelangen | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Wat doet de Unie van Waterschappen?

Door de Unie van Waterschappen wordt een continue lobby gevoerd om de waterschappen eerder bij de ruimtelijke ordeningsprocessen te betrekken.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken
Beleidsadviseur water, energie en ruimte