Uw zoekresultaten voor: Waterketen
Ruud van Esch

Gevonden in medewerkers

Ruud Esch, van 06 – 4634 3067 resch@uvw.nl Beleidsadviseur waterketen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee…


Cybersecurity watersector

Gevonden in standpunten

…functioneert een waterschap niet meer. Daarbij is het als waterketen belangrijk om samen op te trekken en inzichtelijk te maken waar de cyber-afhankelijkheden liggen. 1 Kwetsbaarheden en dreigingen in de…


Sander Mager

Gevonden in medewerkers

Portefeuille Waterkwaliteit Waterketen en emissies Vergunningverlening en handhaving Duurzaamheid (m.n. grondstoffen en circulaire economie) 070 3519751 sander.mager@agv.nl flexibel Vice voorzitter Sander Mager Ja…


Bestuursakkoord Water

Gevonden in publicaties

…gezond en duurzaam beheer van het watersysteem en de waterketen. Daarmee willen we de kwaliteit van het beheer vergroten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De burger kan zien wat…


Implementation paper KRW, zorgen voor schoon water

Gevonden in publicaties

…gemeenten in de waterketen en bij emissies door de recreatievaart, en de rol van de landbouwsector. Bijzondere aandacht vragen we voor de rol van het rijk. De rijksoverheid is en…


Corona in de wereld van de zuiveringsmarkt/waterketen

Gevonden in agenda

…in de wereld van de zuiveringsmarkt/waterketen > Resultaten enquête webinar Corona in de wereld van de zuiveringsmarkt/waterketen https://youtu.be/HM2aBY5zXwk Volledig webinar Corona in de wereld van de zuiveringsmarkt/waterketen Nee Webinar Ja…


Het verhaal van de circulaire waterschappen

Gevonden in publicaties

…Commissie Waterketen & Emissies (CWE) op 13 november 2020 opdracht gegeven voor de gefaseerde ontwikkeling van een strategie Circulaire Waterschappen. De eerste fase, de verkenning, is nu afgerond en heeft…


Ontmoeting tussen waterschap en markt

Gevonden in agenda

Op 28 mei vond de ‘Online ontmoeting tussen waterschap en markt: samen bouwen aan een sterke waterketen’ plaats. Op deze pagina vind je een terugblik en naslagwerk. Plenair programma De…


Participatie en het projectbesluit

Gevonden in publicaties

…een waterschap besluit tot het werken volgens de projectprocedure, voor taken in het beheer van watersysteem én waterketen. Het DB stelt het projectbesluit ook vast. Deze procedure vervangt het projectplan…