Inzet waterschappen bij formatie nieuw kabinet

Nu de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug zijn, start de formatie van een nieuw kabinet. De waterschappen delen hun aandachtspunten met de onderhandelaars in de formatie om het onderwerp water goed in een nieuw regeerakkoord te verankeren. In hun inzet vragen de waterschappen een nieuw kabinet om verstandige besluiten te nemen waar huidige en toekomstige generaties profijt van hebben.

Nieuwbouw voorbereiden op extreem weer

Om het woningtekort op te lossen, moet er veel worden gebouwd. Daarbij is het van belang om de gevolgen van extreem weer goed op te vangen en schade en overlast te beperken, ook in gebieden met risico op wateroverlast. De waterschappen willen daarom dat we slimmer gaan bouwen, op plekken met ruimte voor water. En niet op ongeschikte plaatsen, zoals uiterwaarden, slappe bodems en beekdalen. Daarnaast moet het afwegen van het waterbelang minder vrijblijvend worden, bijvoorbeeld door toekomstbestendige bouwvoorschriften op te nemen in het Bouwbesluit. Dit om grote schade door extreem weer te voorkomen.

Extra ruimte en geld voor dijkversterking

Zeespiegelstijging en extreem weer vragen om een langetermijnperspectief en het reserveren van voldoende budget voor waterveiligheid in Nederland.  Als we niet op tijd investeren in dijkversterking, is veilig wonen en werken in onze laaggelegen delta niet langer vanzelfsprekend. En voor de waterveiligheid na 2028 zijn er nog geen financiële afspraken gemaakt. Die zijn hard nodig. De waterschappen pleiten daarom voor een tijdige vergroting van het Deltafonds. Verder is het van belang dat in alle ruimtelijke plannen dijkversterking en wateropvang worden opgenomen. Dijken zullen in de toekomst hoger en breder moeten worden, en dat kost veel ruimte en geld.

Eenvoudige maatregelen voor natuurherstel en landbouwperspectief

Water biedt de kans om op een simpele manier snel toekomstperspectief te geven aan het landelijk gebied. Relatief eenvoudige watermaatregelen zorgen ervoor dat we water beter kunnen vasthouden in tijden van droogte. Denk aan het flexibel omgaan met peilbeheer, het herstellen van beken en het plaatsen van extra stuwen. Zulke maatregelen zorgen bovendien voor sneller natuurherstel, en dat is nodig om door te kunnen met andere ruimtelijke plannen. Water verbindt landbouw en natuur. De waterschappen vragen een nieuw kabinet daarom deze ‘waterknop’ te benutten: actie is nodig om schade voor boeren en inwoners te beperken.

Bronaanpak watervervuiling met strengere wet- en regelgeving

We zuiveren het rioolwater steeds beter, maar er komen nog steeds te veel schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht. Denk aan PFAS, medicijnresten, microplastics, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Pas wanneer die minder of helemaal niet meer in het water komen, kan de waterkwaliteit in Nederland echt verbeteren. Anders zijn de investeringen in waterzuivering nooit voldoende. De waterschappen pleiten daarom voor een bronaanpak vanuit de gedachte ‘wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit’. Om de volksgezondheid te beschermen, willen de waterschappen een strenger stoffenbeleid verankerd zien in de wetgeving, met als uiterste middel wettelijke verboden op schadelijke stoffen en nutriënten.

> Lees hier de volledige inzet van de waterschappen voor de formatie

> Lees hier het lobbyproces van de Unie van Waterschappen tijdens de formatie


Medewerkers bij dit thema

Adviseur Public Affairs