Tweede Kamerverkiezingen en formatie

Nu de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug zijn, start de formatie van een nieuw kabinet. Na gesprekken met de verkenner begeleidt de informateur de partijen in de onderhandelingen en bij het opstellen van een regeerakkoord. Vervolgens stelt de formateur het nieuwe kabinet samen. Om het onderwerp water goed in het regeerakkoord te verankeren, brengen de waterschappen hun aandachtspunten onder de aandacht bij de onderhandelaars in de formatie.

Lobby samen met andere koepels

In de lobby richting een nieuw kabinet werkt de Unie van Waterschappen samen met andere koepelorganisaties van decentrale overheden. Dit zijn onder meer het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gezamenlijk sturen zij een brief aan de informateur om in gesprek te gaan over grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de woningbouwopgave en het klimaat. In dit gesprek willen de koepelorganisaties onder meer aangeven welke rol zij spelen in de aanpak van de vraagstukken.

De Unie van Waterschappen lobbyt daarnaast samen met de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin). Gezamenlijk leveren zij voor de formatie inbreng op overkoepelende waterthema’s.

Demissionair kabinet

Zolang het kabinet Rutte IV demissionair is, mogen de ministers en staatssecretarissen niet zomaar nieuwe wetten en regels maken. Maar vanuit de ministeries komen er natuurlijk nog wel wetsvoorstellen en documenten naar de Eerste en Tweede Kamer. Van elk stuk bepaalt de Tweede Kamer of het behandeld mag worden of dat het ‘controversieel’ is. In dat laatste geval behandelt een nieuw kabinet het stuk.

Controversiële onderwerpen

De Unie van Waterschappen brengt alle nieuwe wetsvoorstellen en beleidsdocumenten in kaart en geeft daarbij aan welke onderwerpen volgens de waterschappen ook met een demissionair kabinet moeten doorgaan. De waterschappen vragen de Tweede Kamer dan om deze onderwerpen niet controversieel te verklaren. Van een aantal zaken is al bekend dat ze doorgaan, omdat ze te belangrijk zijn om te pauzeren. Voorbeelden daarvan zijn de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Installatie Tweede Kamer

Op dinsdag 6 december 2023 is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Inmiddels zijn alle waterwoordvoerders bekend. De Unie van Waterschappen gaat met hen kennismaken.

> Lees de inzet van de waterschappen voor formatie


Medewerkers bij dit thema

Programmaleider Vereniging en Communicatie en Bestuurlijk Juridische Zaken