Plan voor betere samenwerking zoetwatervoorziening

10 maart 2022

Het programma Slim Watermanagement presenteerde deze week het parapluplan met verbetermaatregelen voor de komende 5 jaar. Hiermee maken Rijkswaterstaat en de waterschappen concreet hoe ze hun samenwerking op het gebied van de zoetwatervoorziening verder optimaliseren.

Foto van een peilschaal in het water
Foto van een peilschaal in het water

Vanwege zeespiegelstijging en toenemende droogte neemt de kans op een tekort aan zoet water in het voorjaar en de zomer toe. De waterschappen en Rijkswaterstaat voeren maatregelen uit om watertekorten, verzilting en verdroging in Nederland tegen te gaan. Om de samenwerking te optimaliseren is het programma Slim Watermanagement opgezet onder de vlag van het Deltaprogramma Zoetwater.

8,5 miljoen euro

Deze week heeft het programma Slim Watermanagement een plan van aanpak gepresenteerd voor de komende 5 jaar: het zogenaamde parapluplan. In dit plan staat hoe de 8,5 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is het waterbeheer in de praktijk gaat verbeteren. Er wordt vooral veel ingezet op het verbeteren van de onderlinge informatievoorziening en de onderlinge communicatie. Ook zal veel aandacht uitgaan naar het uitwisselen van kennis en ervaring en mogelijke maatregelen rond grondwater.

Slim Watermanagement

Slim Watermanagement is gericht op het beter benutten van het huidige water(systeem) door de samenwerking in het operationele waterbeheer verder te versterken. Uitgangspunt is dat beheergrenzen in beginsel geen belemmering vormen voor het gezamenlijk operationeel waterbeheer. Het doel is om watertekorten en ook wateroverlast zo lang mogelijk uit te stellen dan wel te voorkomen, het regulier waterbeheer waar mogelijk energiezuinig(er) uit te voeren en de waterkwaliteit gunstig te beïnvloeden. Het moment waarop regulier waterbeheer overgaat in crisismanagement wordt daarmee verlegd.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn