‘Decentrale overheden werken steeds beter samen’

12 februari 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft de nieuwe ‘Staat van het Bestuur’ gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens het online Festival van het Bestuur op 11 februari. De decentrale overheden IPO, VNG en de Unie van Waterschappen deden mee aan het afsluitende panelgesprek.

Rogier van der Sande
Rogier van der Sande

De Staat van het Bestuur maakt inzichtelijk hoe Nederland er bestuurlijk voor staat. De rapportage geeft feiten en cijfers over de besturen in Nederland en schetst de actuele ontwikkelingen en uitdagingen in het openbaar bestuur. Actuele thema’s die in de rapportage terugkomen zijn de toekomst van het openbaar bestuur, interbestuurlijke samenwerking, versterking van lokale democratie en weerbaar bestuur.

Interbestuurlijk samenwerken

Tijdens het festival gingen meerdere sessies over decentralisaties en interbestuurlijk samenwerken. Wat valt er te leren van decentralisaties en samenwerkingen tot nu toe? En hoe kun je de lessen meenemen voor toekomstige decentralisaties en samenwerkingsverbanden? In verschillende sessies werd aangegeven dat het democratisch gehalte van interbestuurlijke samenwerkingsverbanden wel wat groter kan.

Ruimte, tijd en geld

Tijdens het afsluitende panelgesprek ging Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in gesprek met Theo Bovens van IPO, Leonard Geluk van VNG en Maarten Schurink van BZK over de Staat van het Bestuur en de inzet richting het nieuwe kabinet. Volgens Van der Sande hebben decentrale overheden ruimte, tijd en geld nodig voor een goede uitvoering van hun taken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. VNG besteedde aandacht aan de financiële problemen bij gemeenten. Van der Sande steunde de gemeenten hierin, omdat er anders geen aandacht komt voor de problemen van de toekomst.

Samenwerken gaat steeds beter

Maarten Schurink vertelde in het panelgesprek dat maatschappelijke opgaven zoals woningbouw en klimaatverandering tijdens deze kabinetsperiode meer interbestuurlijk zijn opgepakt. Hij vindt het belangrijk om ook tijdens de nieuwe kabinetsperiode samen op te trekken. Het samenwerken gaat ook steeds beter. IPO, VNG en Unie van Waterschappen waren het daar helemaal mee eens. Daarom bereiden de overheden ook gezamenlijk de kabinetsformatie voor.

Water en bodem leidend

Aan het eind van het gesprek gaf Van der Sande een duidelijk statement af: het nieuwe kabinet moet water en bodem leidend laten zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland.

> Staat van het Bestuur 2020

Foto: Rogier van der Sande tijdens het debat

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn