Stand van zaken verlenging anti-afhaakregeling


6 december 2022

In deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken van de verlenging van de anti-afhaakregeling en de inzet die wij op dit dossier hebben gepleegd. In de Ledenvergadering van december 2020 is de Unie van Waterschappen gevraagd om de ‘subsidie doelmatige werking zuiveringsinstallaties (anti-afhaakregeling) te behouden door hiervoor tijdig de benodigde toestemming van de Europese Commissie te verkrijgen.’ Over de sindsdien geboekte voortgang en ontwikkelingen wordt u via de Uniewerkgroep WBDD, de Uniecommissie CBCF op de hoogte gehouden. In deze ledenbrief vatten wij de achtergronden en inzet samen.

> Download pdf