Onderzoek naar samenwerking in beheer en onderhoud waterbouw

16 juni 2023

Op 16 juni presenteerde de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft de resultaten van het onderzoek naar de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen in de watersector. Het onderzoek richtte zich met name op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Versterken van de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen met effectieve praktijkoplossingen was het onderzoeksdoel.

Overhandiging rapport leerstoel TU Delft
Overhandiging rapport leerstoel TU Delft

Het rapport ‘Samenwerking in beheer en onderhoud waterbouw; de rol van het mkb als partner’ focust op vaak terugkerende kleinschalige werkzaamheden in beheer en onderhoud. Dit zijn repetitieve of herhalende werkzaamheden. Het gaat bijvoorbeeld om baggeren of maaien en onderhoudswerkzaamheden aan rioolwaterzuiveringsinstallaties en andere installaties en kades en kademuren.

Samenwerking tussen waterschap en opdrachtnemer

De samenwerking tussen de waterschappen en de opdrachtnemers is belangrijk bij herhalende werkzaamheden. Dit helpt bij efficiëntere uitvoering van de taken. Het mkb speelt hierbij een onmisbare rol.

Inzicht in succesfactoren

Publieke opdrachtgevers, zoals de waterschappen, laten veel repetitieve werkzaamheden uitvoeren. Toch ontbreekt het aan inzicht in de succesfactoren van dit soort samenwerkingen. Dit concludeert Maedeh Molaei in haar onderzoek voor de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft.

Aanbevelingen

Het rapport brengt de werkzaamheden en de financiële omvang daarvan in beeld. En er worden aanbevelingen gedaan om de samenwerking tussen de waterschappen en opdrachtnemers te verbeteren.

Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van TU Delft onderzocht deze samenwerking in opdracht van De Unie van Waterschappen, zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De zes opdrachtgevende waterschappen zijn: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Noorderzijlvest, waterschap Rivierenland, het hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Scheldestromen en waterschap Hollandse Delta.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn