Duurzaam opdrachtgeverschap

Duurzaam opdrachtgeverschap is het geheel aan interne processen en activiteiten bij een waterschap om van duurzame beleidsdoelen naar concrete uitvoering door marktpartijen te komen. Meestal zijn daar meerdere spelers, lagen en organen bij betrokken; van bestuurlijk tot ambtelijk niveau.

In 2021 hebben de waterschappen besloten tot een gezamenlijke aanpak op duurzaam opdrachtgeverschap. Deze aanpak is vastgelegd in de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen. Daarin staat hoe de waterschappen hun duurzame ambities vertalen naar hun opdrachten aan de markt. Hiermee draagt deze strategie bij aan de doelstelling om op termijn klimaatneutraal en circulair te gaan werken.

Doel van de strategie

De Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen helpt waterschappen bij het vertalen van de afspraken, doelen en ambities uit bestaande akkoorden en deals op het gebied van ‘duurzaam opdrachtgeverschap’ naar hun werk. Denk aan de afspraken in het Klimaatakkoord en Grondstoffenakkoord, maar ook aan de afspraken in het Manifest Duurzaam GWW 2030 , het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen en het Sociaal akkoord.

Concrete handvatten

De strategie biedt hiervoor concrete handvatten. Door het hanteren van eenzelfde aanpak en het uitwisselen van ervaringen kan kennisdeling tussen waterschappen gemakkelijk plaatsvinden. Om dat te faciliteren bevat de strategie bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, community of practice (CoP)-bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen, een projectenkalender, gezamenlijke marktconsultaties, formats en handreikingen en trainingen.

Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschap 2023-2030

Klik op het beeld voor een vergroting

Proces duurzaam opdrachtgeverschap

Klik op het beeld voor een vergroting

Ondersteuningsprogramma Unie

Klik op het beeld voor een vergroting

Tijdlijn duurzaamheidsambities waterschappen

Klik op het beeld voor een vergroting

Samenhang duurzaamheidsstrategieën waterschappen

Klik op het beeld voor een vergroting