Waterschappen tekenen convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

30 oktober 2023

De bouw schoner en gezonder maken. Dat is het doel van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) dat de Unie van Waterschappen op 30 oktober ondertekende. Medeondertekenaars zijn ministeries, provincies, gemeenten en andere branche- en netwerkorganisaties. Ook de waterschappen willen steeds slimmer en meer schoon en emissieloos bouwmaterieel inzetten in de projecten en bij onderhoudswerkzaamheden.

Computergetekend beeld van de nieuwe situatie van de de Rijnkade in Arnhem. Met daarop en viaduct en een skatebaan.
Computergetekend beeld van de nieuwe situatie van de de Rijnkade in Arnhem. Met daarop en viaduct en een skatebaan.

De afspraken in het convenant moeten ervoor zorgen dat de doelstellingen op het gebied van natuur (stikstof), klimaat (CO₂) en schone lucht (fijnstof en stikstof) worden gehaald. Met het convenant verbinden de partijen zich aan een routekaart. Deze routekaart geeft duidelijkheid over wat de sector de komende jaren kan verwachten en hoe zij zich hierop kan voorbereiden. De Rijksoverheid stelt ruim 1 miljard euro beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw. Dit geld wordt gebruikt voor subsidies, ondersteuning van ondernemers en kennisontwikkeling.

Waterschappen goed op weg

Vincent Lokin, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Duurzaam werken gaat waterschappen aan het hart, omdat we willen dweilen met de kraan dicht. Daarom is emissieloos werken een onderdeel van onze gezamenlijke aanpak uit de Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen. Waterschappen werken al in meerdere projecten met materieel van aannemers en/of loonbedrijven met schonere motoren. Dit materiaal stoot minder emissies uit dan conventioneel materieel. Onder andere in de dijkversterkingsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en bij baggerprojecten.”

Vincent Lokin aan het woord tijdens ondertekeningsbijeenkomst

Dijkversterking Rijnkade in Arnhem

Een goed voorbeeld is de versterking van de Rijnkade van waterschap Rijn en IJssel. Het is een dijk in Arnhem die beschermt tegen hoog water in de Rijn. De dijk wordt over een lengte van ruim een kilometer versterkt. Het waterschap pakt er niet alleen de dijk aan, maar ook de kade, trappen en hellingen van de kade. Zo is er meer ruimte is voor ontmoeting, horeca en veilig (wandel)verkeer.

Minder uitstoot en overlast

De uitvoering van dit werk willen waterschap Rijn en IJssel en gemeente Arnhem doen met zo min mogelijk uitstoot van stikstof en fijnstof en (geluids)overlast voor de omgeving. Dit was een belangrijke factor bij het kiezen van de aannemer. Tijdens het versterken van de dijk is er op de bouwplaats geen uitstoot van schadelijke stoffen. 96 procent van het transport dat nodig is voor de werkzaamheden gaat over het water. Op deze manier probeert het waterschap ook het vervoer van (bouw)materialen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te realiseren.

> Meer informatie over het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Bekijk in de video hoe waterschappen via hun inkoop en aanbestedingen zorgen voor het duurzaam uitvoeren van het waterschapswerk.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn