Samenwerking met de markt

De waterschappen vinden de samenwerking met de markt en professioneel opdrachtgeverschap erg belangrijk. Om deze te verbeteren, is er enkele jaren geleden een traject gestart onder de vlag van de marktvisie van de waterschappen.

Andere manier van samenwerken nodig

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie maken dat een andere manier van samenwerken en een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers noodzakelijk is. Ook belangrijke opgaven in het waterbeheer – het waarborgen van waterveiligheid, voorkomen van wateroverlast en verduurzamen van het zuiveringsproces – vragen hierom.

Vervolg op marktvisie

De waterschappen zijn daarom in 2016 aan de slag gegaan om met een praktisch vervolg te komen op de marktvisie uit 2014. Dit keer is het document tot stand gekomen in nauwe samenwerking met brancheverenigingen en bedrijven die werken in de waterbouw en watertechnologie, zoals aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus.

In het nieuwe visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing zijn 3 bouwstenen benoemd die moeten bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt: maximale maatschappelijke waarde, de mens centraal en een gezonde bouwkolom.

Nadruk op implementatie

Doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers het vervolg op de marktvisie samen hebben opgesteld, zijn ze het unaniem eens over de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking. Daarom ligt de nadruk van het nieuwe visiedocument op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het is gericht op het ‘doen’, met het gezamenlijke doel om als sector bij te dragen aan droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen heeft in 2016 het visiedocument opgesteld. Dit is gedaan in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, Techniek Nederland en ENVAQUA. In 2018 heeft CUMELA het visiedocument als negende partij onderschreven. De uitvoering van het hierbij behorende activiteitenplan ligt bij alle partijen. Dit doen zij in de werkgroep Samenwerking WaterschapsWerken.

Bekijk innovatieve samenwerkingsprojecten tussen waterschappen en bedrijven


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap