Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI)

Waterschappen maken steeds vaker duurzame keuzes. Bijvoorbeeld bij het versterken van dijken, het onderhoud aan het watersysteem en het zuiveren van rioolwater. Bij het ontwerp en de inkoop van dit waterschapswerk is duurzaamheid een belangrijk criterium. Duurzaam opdrachtgeven en inkopen heeft immers een grote invloed.

De waterschappen geven jaarlijks meer dan 2 miljard euro uit aan onze werken, goederen en diensten. Met maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen kunnen de waterschappen hun duurzaamheidsambities waar maken. Denk aan de overgang naar een circulaire economie en een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)?

MVOI betekent dat een overheidsorganisatie bij (interne) opdrachten en bij het inkopen en aanbesteden van producten,diensten en werken rekening houdt met de effecten op mensen, milieu en welvaart.

Wat is duurzaam opdrachtgeverschap?

Duurzaam opdrachtgeverschap is het geheel aan interne processen en activiteiten bij een waterschap om van duurzame beleidsdoelen naar concrete uitvoering door marktpartijen te komen. Meestal zijn daar meerdere spelers, lagen en organen bij betrokken; van bestuurlijk tot ambtelijk niveau.

Klik op het beeld voor een vergroting

Wat doen de waterschappen?

De Unie van Waterschappen ondertekent op 24 november 2022 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025. Dit manifest is de opvolger van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen uit 2016. Het verbindt de Nederlandse overheden in hun aanpak om met hun uitgaven invloed uit te oefenen. De Unie van Waterschappen treedt bij de uitvoering van dit Manifest op als verbinder, activator en facilitator richting de waterschappen. Zoals vastgelegd in het Manifest MVOI, biedt de Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen hier het kader voor.

Wat is de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen?

In 2021 hebben de waterschappen besloten tot een gezamenlijke aanpak op duurzaam opdrachtgeverschap. Deze aanpak is vastgelegd in de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen. Daarin staat hoe de waterschappen hun duurzame ambities vertalen naar hun opdrachten aan de markt. Hiermee draagt deze strategie bij aan de doelstelling om op termijn klimaatneutraal en circulair te gaan werken.

Klik op het beeld voor een vergroting

Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw

De waterschappen zijn niet de enige opdrachtgever in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW)-sector die zich bezighouden met MVOI. Ook Rijkswaterstaat en bijvoorbeeld gemeentes en provincies vinden verduurzamen belangrijk. Samen met deze organisaties, marktpartijen, brancheorganisaties en kennisorganisaties in de GWW-sector is het manifest Duurzaam GWW 2030 opgesteld. Meer informatie hierover staat op duurzaamgww.nl.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap