De waterschapsmarkt van de toekomst – Inspiratieprojecten

5 februari 2018


> Download deze publicatie

“Luctor et emergo”, oftewel “Ik worstel en kom boven” is de wapenspreuk uit het wapen van de provincie Zeeland. Als dijkgraaf van waterschap Scheldestromen een spreuk die veel betekenis voor mij heeft, ook in het kader van het marktvisietraject van de waterschappen.

Samen met Bouwend Nederland organiseerde de Unie van Waterschappen in 2013 de Waterschapsdag met als titel “Samen de crisis door”. We constateerden toen dat de samenwerking tussen de waterschappen als opdrachtgevers en het bouwbedrijfsleven als opdrachtnemers beter kon en ook moest. Daarop is een traject ingezet naar een betere samenwerking en professionalisering van het opdrachtgeverschap bij waterschappen. De basis hiervoor werd in 2014 vastgelegd in de marktvisie: “De waterschappen als publieke opdrachtgever”.

Over de uitvoering van de marktvisie bleven wij in gesprek met marktpartijen. Eind 2015 constateerden wij dat de tijden veranderden. De traditionele rol van opdrachtgever is ontoereikend om voldoende in te kunnen spelen op de kansen en uitdagingen die de maatschappij bieden.

De waterschappen zijn daarom in 2016 aan de slag gegaan om met een praktisch vervolg te komen op de marktvisie uit 2014. Dit keer kwam het document tot stand in nauwe samenwerking met brancheverenigingen en bedrijven die werken in de waterbouw en watertechnologie. In het visiedocument uit 2016 zijn 3 bouwstenen benoemd die moeten bijdragen aan noodzakelijke vernieuwing in de waterschapsmarkt: maximale maatschappelijke waarde, de mens staat centraal en een gezonde bouwkolom. Doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers het vervolg op de marktvisie samen hebben opgesteld, zijn ze het unaniem eens over de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking.

Daarom ligt de nadruk van het visiedocument op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het is gericht op het ‘doen’, met het gezamenlijke doel om als sector bij te dragen aan droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland. Nu een jaar na totstandkoming van onze gezamenlijke visie is de eerste oogst binnen. En deze oogst stelt niet teleur: toepassing van de bouwstenen door vrijwel alle waterschappen op verschillende soorten projecten van verschillende omvang en complexiteit. Ik ben er trots op te zien hoe marktpartijen en waterschappen vol vertrouwen met elkaar in gesprek zijn gegaan, de armen ineen hebben geslagen en hebben vertrouwd in elkaars ervaring en deskundigheid.

De inspiratieprojecten zijn een mooie weerspiegelingen van deze gezamenlijke inspanningen. Deze inspirerende projecten geven een mooi beeld van de huidige stand van zaken; de tijd is aangebroken om de daad bij het woord te voegen en een volgende stap te zetten. Laten we met zijn allen de meerwaarde van de bouwstenen zien door ze toe te passen op alle projecten en programma’s van de waterschappen. Tijdens een drietal regionale bijeenkomsten werd al duidelijk dat het onderwerp publiek opdrachtgeverschap leeft onder waterschapsbestuurders en dat zij ook volop achter deze ontwikkeling staan en ook van hun waterschap resultaten verwachten. Ik kijk uit naar deze resultaten die wij als sector de komende jaren gaan behalen. Het zal niet altijd makkelijk gaan. Maar als wij hier gezamenlijk naar streven dan weet ik zeker dat wij hiervan kunnen profiteren, “luctor et emergo”. Wij hebben als sector de kundigheid en de wil om het beste te halen uit onze projecten en als wij hier gezamenlijk voor blijven gaan zal deze spreuk ook zeker op ons van toepassing zijn

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn