De waterschapsmarkt van de toekomst

2 januari 2018


> Download deze publicatie

Bouwstenen voor vernieuwing

Klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie zijn maatschappelijke ontwikkelingen die veel invloed hebben op de manier van opereren in de waterschapsmarkt (= de sectoren waterbouw en watertechnologie). Het zijn voorbeelden van een veranderende omgeving die het werken in deze markt onder druk zetten. Daarnaast staan de komende jaren een aantal belangrijke opgaven op het gebied van waterbeheer op de agenda, zoals het waarborgen van waterveiligheid, het voorkomen van wateroverlast en het verduurzamen van het zuiveringsproces. Deze opgaven worden complexer en dynamischer. Bovendien worden in de huidige praktijk knelpunten in de samenwerking ervaren. Een andere manier van samenwerken en een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is daarom noodzakelijk. Daarvoor zijn we met elkaar aan zet.

De waterschappen hebben enkele jaren geleden een traject ingezet naar een betere samenwerking met de markt en professionalisering van hun opdrachtgeverschap. De basis hiervoor is vastgelegd in het visiedocument ‘De waterschappen als publieke opdrachtgever’ uit 2014 (kort: marktvisie 2014). De marktvisie heeft op diverse vlakken voor verbetering gezorgd. Ook is door de marktvisie het begrip en inzicht in de noodzaak voor verdere vernieuwing van de sector gegroeid. De waterschappen zijn in 2016 een nieuw traject gestart om te komen tot een praktisch en pragmatisch vervolg op de marktvisie. Dit keer wordt het document niet alleen door de waterschappen opgesteld, maar komt het tot stand in nauwe samenwerking met de bedrijven werkzaam in de waterbouw en watertechnologie (aannemers , leveranciers en ingenieursbureaus).

Voorliggend document is het resultaat van het nieuwe visietraject gestart met een marktdialoog op 10 maart 2016 op de Bouwcampus te Delft. De boodschap vanuit deze dialoog – schrijf een wervende en verbindende visie op basis van de input van de markt en zorg voor actie – is vertaald in, ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel “Het Visiedocument” resulteert in heldere en haalbare bouwstenen voor de gewenste vernieuwing. Het tweede deel “Het Activiteitenplan” bevat, naast een uitwerking van de bouwstenen en goede voorbeelden, een overzicht van concrete initiatieven en acties die zijn aangedragen door marktpartijen. Dit deel zal werkendeweg steeds weer worden vernieuwd en geactualiseerd.

De meeste van de partijen die meewerken aan dit traject, zijn ook betrokken bij de totstandkoming van andere visiedocumenten die raakvlakken of overlap hebben met dit document. Zoals de ‘Marktvisie’ geïnitieerd door Rijkswaterstaat en de ‘Leidende principes voor een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in 2020’ uit het Top overleg Bouw. De ambities, principes en afspraken die hierin zijn gemaakt zijn grotendeels complementair of aanvullend ten opzichte van dit document.

Doordat er consensus is tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking, ligt de nadruk op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het visiedocument geeft invulling aan de vraag van betrokken partijen naar concrete acties en activiteiten gericht op het doen. Het is daarbij aangepast op basis van relevante recente maatschappelijke ontwikkelingen en gebaseerd op (praktijk)ervaringen vanuit de marktvisie. Met als gezamenlijk doel om als sector samen bij te dragen aan het waarborgen van droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn