Informatiebulletin slib

3 augustus 2020


> Download deze publicatie

Wet en regelgeving
Tot de midden jaren tachtig mocht zuiveringsslib naar de landbouw worden afgezet. Hierin kwam verandering toen in 1986 de Europese richtlijn betreffende bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw werd uitgebracht. Deze richtlijn is in de Nederlandse wetgeving eerst geïmplementeerd via het BOOM besluit, later overgebracht naar het Besluit meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. In deze wet zijn eisen opgesteld aan het gehalte van zware metalen in meststoffen. Vanaf de jaren negentig was afzet van slib naar de landbouw niet meer mogelijk omdat de gehaltes van de meeste zware metalen in slib te hoog zijn. Storten van slib was in die periode nog wel toegestaan, maar werd definitief verboden in 2000. Vanaf die periode valt de verwerking van slib onder de Wet Milieubeheer. Deze wet stelt dat de ontdoener van slib verantwoordelijk is voor een deugdelijke verwerking van het slib. Deze verantwoordelijkheid is wel over te dragen naar een andere partij die het slib namens het waterschap verwerkt. De wettelijk toegestane verwerkingsmethodes zijn voor slib beschreven in sectorplan 16 van het landelijk afvalbeheerplan (LAP). De minimumstandaard (met de meest hoogwaardige inzet van afval op ladder van Lansink) in LAP3 is voor slib (onder andere) thermisch verwerken, al dan niet na voordrogen, leidend tot de oxidatie van het organisch materiaal.

Technieken slibeindverwerking
De wettelijke eis voor de verwerking van slib is dus uiteindelijk verbranding. Dit wordt direct gedaan in een monoverbrandingsinstallatie waar alleen zuiveringsslib wordt verwerkt of in een co-verbrandingsinstallatie waar het slib samen met huishoudelijk afval wordt verbrand. Voorafgaand aan verbranding wordt in een aantal installaties het slib gedroogd. De technieken die daarbij worden toegepast zijn biologische droging of droging met aardgas. Het biologisch gedroogde slib wordt veelal verbrand in een elektriciteitscentrale. Het met aardgas gedroogde slib wordt in bio-energiecentrales verbrand of wordt als brandstof ingezet in de cementindustrie. De verdeling van de totale hoeveelheid slib (in tonnen slibkoek/j, cijfers 2018) naar techniek zijn hieronder weergegeven.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn