Terugblik op de Commissie Waterkeringen van 3 maart

24 maart 2021

Begin maart kwam de Commissie Waterkeringen (CWK) weer bij elkaar. Er werd onder meer gesproken over waterveiligheid en over het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Een samenvatting.

Visie Waterveiligheid

De Commissie Waterkeringen (CWK) heeft een conceptvisie Waterveiligheid 2035-2050 gemaakt. Als de reactie van de Commissie Watersystemen daarin is verwerkt, wordt de omgeving geraadpleegd. Ook de dijkgraven kunnen hun advies op de conceptvisie geven tijdens de dijkgravensessie op 1 april.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De CWK is geïnformeerd over de diverse overleggen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Een ambtelijke Adviesraad HWBP werkt aan een stabiel en voorspelbaar HWBP. Hiervoor is op korte termijn een oplossing nodig voor de kastekorten in 2024/2025 en een structurele oplossing voor de lange termijn. Er wordt ook een bestuurlijke klankbordgroep ingesteld. Deze klankbordgroep gaat aan de slag met de bestuurlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de dagelijks bestuursleden van de waterschappen voor de stabiliteit van de het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

In de volgende vergadering van de CWK staat de voortgang van de Adviesraad HWBP op de agenda. Zo mogelijk ligt er dan ook een tijdpad voor de langetermijnoplossing voor een stabiele financiering en een voorspelbare programmering.

De CWK is akkoord met ongewijzigde afspraken rond de levencyclusbenadering en met de subsidie voor beheer en onderhoud van versterkingswerken. In projecten passen de waterschappen goede levenscycluskostenanalyses toe. Dit vanuit het huidige uitgangspunt dat beheer- en onderhoudskosten niet subsidiabel zijn. De CWK heeft ingestemd met het voorstel om de administratieve lasten te verminderen bij innovatieprojecten. De CWK krijgt graag inzicht in wat dit betekent.

De CWK geeft 2 punten mee voor de Kadernota. Dat is de nota voor de contouren van de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2023-2029/2033.

  1. Als aanvulling op de 12-jarige doorkijk van het programma tot en met 2033 is het goed om ook een doorkijk te maken tot 2050 en hoe dit past binnen de kasreeks van 400 miljoen euro per jaar.
  2. De positie van projecten op het programma moeten op basis van meer criteria dan alleen het veiligheidsrendement bepaald worden.

Bij de komende programmering is het belangrijk om goed te bekijken wat qua tijd en geld realistisch is om te programmeren.

Overige punten

De CWK ondersteunt het initiatief voor de Landelijke Voorziening overstromingsinformatie. De commissie blijft graag op de hoogte van de voortgang, aangezien de huidige fase vrij lang heeft geduurd. De commissie is voorstander van een waterschapper als trekker.
Ook heeft de CWK ingestemd met de aanpak van oevererosie. Deze afkalving van oevers valt in het grensgebied in beheer tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn