Terugblik op de commissie Watersystemen

16 september 2020

Op 11 september kwam de commissie Watersystemen van de Unie van Waterschappen weer bij elkaar. De commissieleden bespraken onder meer de grondwateronttrekkingen, de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Een korte terugblik.

Grondwateronttrekkingen en droogte

De commissie vindt het belangrijk om beter zicht te krijgen op de grondwateronttrekkingen. De afgelopen jaren is droogte immers echt een serieus thema geworden. Er zijn wel onderlinge verschillen tussen waterschappen, en ook de effecten van grondwateronttrekkingen verschillen per waterschap. Aandacht voor de totale waterbalans is belangrijk.

Ook het op orde houden van de grondwatervoorraad is een thema. Enkele waterschappen vinden het aanvullen van de grondwatervoorraad een belangrijk onderwerp. De grondwaterproblematiek wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Dat vraagt om een andere kijk op het systeem. Meerdere waterschappen vinden dat niet alles in beeld hoeft te worden gebracht. Kijk vooral naar de situaties die ertoe doen. In West-Nederland speelt droogte minder, maar verzilting des te meer. Ook wordt gezegd dat er geprioriteerd moet worden: wie onttrekt wat en wanneer?

Monitoring bodemkwaliteit

De commissie benadrukt het belang van de bodem voor het waterbeheer. De commissie is het ermee eens om het gebruik van de Open Bodem Index te stimuleren. Hiermee worden bij projecten in het beheergebied de potentie van bodemverbetering voor watersysteemdoelen inzichtelijk. De commissie vindt samenwerken en stimuleren bij bodemmaatregelen prima, maar de verantwoordelijkheden moeten blijven liggen waar ze horen.

Biodiversiteit

De commissie staat achter het position paper Biodiversiteit dat de Unie heeft opgesteld. Ook staat de commissie achter het door Unie ondertekenen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De commissie legt dit met positief advies voor aan de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Doordat het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt uitgesteld, is dit jaar een overgangsjaar. De waterschappen willen de continuïteit graag borgen. De commissie stemt in met het opnemen van cofinanciering voor het GLB in de begroting van elk waterschap.

Verbreding hergebruiksmogelijkheden maaisel

De commissieleden zetten zich in om pilots aan te dragen voor Circulair Terreinbeheer.

Impulsregeling klimaatadaptatie

De commissie stemt in met de ministeriële regeling die is opgesteld voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Met deze regeling subsidieert het Rijk maatregelen van decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie.

Beleidsnota drinkwater

De commissie stemt in met de doelen, leidende principes en opgaven uit de concept-Beleidsnota Drinkwater 2021-2027. Goed om in de gesprekken hierover ook aandacht te besteden aan de onderwerpen hoog-/laagwaardig gebruik, hoe hoog leg je de lat, gebruik van alternatieven als gezuiverd rioolwater (effluent), en opkomende stoffen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn