Terugblik Wetgevingsoverleg Water januari 2024

30 januari 2024

Op maandag 29 januari was het jaarlijkse Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer. In dit overleg behandelt de Kamer de wateronderdelen van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

screenshot-wetevingsoverleg-water-wgo-water2024
screenshot-wetevingsoverleg-water-wgo-water2024

De Unie van Waterschappen stuurde vooraf inbreng naar de Kamerleden die zij konden gebruiken in hun bijdrage. De inbreng ging deze keer over waterveiligheid, waterkwaliteit en de leidende rol van water en bodem in ruimtelijke keuzes. Tijdens het overleg werden deze thema’s uitgebreid behandeld. In totaal werden veertien moties ingediend.

Waterveiligheid

Het thema waterveiligheid kwam meermaals ter sprake tijdens het Wetgevingsoverleg Water. De inzet van waterschappen en Rijkswaterstaat bij het hoogwater van eind 2023 werd door verschillende Kamerleden gememoreerd en gewaardeerd. Tegelijk werd er gewezen op de opgave die er ligt om de situatie ook in de toekomst beheersbaar te houden. Door klimaatverandering is een situatie als die van eind 2023 niet meer uitzonderlijk te noemen, zei de ChristenUnie.

Maatregelen zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ruimte voor de Rivier hebben hun nut bewezen, maar blijven van groot belang. Diverse Kamerleden vroegen naar het toekomstige budget voor waterveiligheid. Minister Harbers gaf aan eerst meer duidelijkheid nodig te hebben. Hij gaf aan dat het Deltafonds voor de komende jaren voldoende gevuld is om het Hoogwaterbeschermingsprogramma uit te voeren zoals gepland.

Kaderrichtlijn Water

Verschillende Kamerleden uitten zorgen over het tijdig halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027. Ook het ‘one out, all out-principe’ zien onder andere PVV, NSC en BBB liever verdwijnen. Dat principe houdt in dat als een waterlichaam op basis van één parameter niet voldoende scoort, de eindscore van het hele waterlichaam onvoldoende is. Op dit moment wordt volgens de minister ongeveer 75 procent van de doelen van de KRW gehaald, maar in elk water zit minstens één stof die niet voldoet. Daarom voldoet geen enkel waterlichaam aan alle normen.

Volgens GroenLinks/PvdA, D66 en PvdD is bij het halen van de KRW-doelen een belangrijke rol weggelegd voor agrariërs. BBB wijst erop dat er jaarlijks 190 ton aan medicijnresten en 17 ton aan gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomt. D66 gaf daarop aan dat er zeker veel moet gebeuren aan de medicijnresten, maar dat het ook gaat om de giftigheid ervan. De PVV vraagt de minister in Brussel te lobbyen om te zorgen dat er minder vervuild water ons land binnenstroomt.

De Partij voor de Dieren heeft vragen over het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van waterschappen. Door diverse rapporten is nu bekend hoe de Omgevingsdiensten omgaan met vergunningverlening. Maar hoe vullen de waterschappen op het gebied van toezicht, handhaving en vergunning hun taken in? Doel is om ons water te beschermen. De minister gaf daarop aan een onderzoek hiernaar te starten.

Water en bodem sturend

Ook de uitdagingen die er liggen op het gebied van ruimtelijke ordening staan bij veel Kamerleden op de agenda. D66 en ChristenUnie vragen de minister om meer actie op dit onderwerp. GroenLinks/PvdA en NSC vragen de minister of het principe van water en bodem sturend juridisch verankerd kan worden. De minister laat weten dat er sinds de verschijning van de Kamerbrief in november 2022 hard is gewerkt om wet- en regelgeving te maken. Daarnaast zijn water en bodem al leidend in bijvoorbeeld het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het Novex-programma en de Nota Ruimte. Dit voorjaar wordt er een besluit genomen over de borging van ‘Water en bodem sturend’.

Over de ingediende moties wordt dinsdag 6 februari gestemd.

> Kijk het volledige wetgevingsoverleg terug

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn