Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën van 26 februari

16 maart 2021

Op 26 februari kwam de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen digitaal bij elkaar. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Afwegingskader voor bijdragen van het Rijk

De waterschappen financieren de structurele uitvoering van hun taken via het eigen belastingstelsel. Op die manier is de continuïteit van het waterschapswerk geborgd. Steeds vaker moet extra kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de implementatie van nieuwe landelijke wetgeving of om een bijdrage te leveren aan bredere maatschappelijke uitdagingen. In die gevallen ontvangen de waterschappen, via de Unie van Waterschappen, soms een financiële bijdrage van het Rijk. De CBCF besprak een afwegingskader dat richting geeft aan de vraag in welke gevallen de Unie namens de waterschappen bij nieuw beleid met financiële consequenties wel of geen bijdrage van het Rijk vraagt. Na verwerking van de door de commissie gemaakte opmerkingen besluit de ledenvergadering van de Unie over het afwegingskader.

Toeslagaffaire

De CBCF besloot dat de waterschappen, met ondersteuning van het Rijk, de openstaande belastingschulden van ouders die slachtoffer zijn geworden van de kinderopvangtoeslagenaffaire willen kwijtschelden. Daarmee geven ze gehoor aan de oproep van staatssecretaris Van Huffelen van het ministerie van Financiën. De commissie besprak ook dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan voordat de waterschappen de kwijtschelding daadwerkelijk kunnen realiseren.

Zie ook: Waterschappen willen gedupeerde ouders toeslagenaffaire helpen.

Conceptjaarrekening Unie van Waterschappen 2020

De commissie stelde de conceptjaarrekening van de Unie van Waterschappen over 2020 vast. Het jaar is met een positief resultaat afgesloten. Een deel daarvan is gereserveerd voor doorlopende actuele projecten, onder meer voor het traject rond de aanpassing van het belastingstelsel. Een deel wordt opgenomen in het algemene verenigingsvermogen.

En verder…

De CBCF ging akkoord met:

  • de reactie namens de gezamenlijke waterschappen op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. Belangrijkste punt hierin is dat de waterschappen niet als formeel crisispartner uit de wet moeten worden geschrapt;
  • een verlenging van de looptijd van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen tot en met 31 december 2021;
  • het blijven handelen volgens de intenties van de Green Deal Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) tot 1 juli 2021;
  • het voorstel van het Informatiehuis Water (IHW) dat zij vanaf 2022 het beheer van de Digitale Delta API (DD API) als taakuitbreiding overnemen van Rijkswaterstaat.

De CBCF adviseert de ledenvergadering van de Unie positief over:

  • het vaststellen van de geactualiseerde afspraken in de baseline ‘Basis op Orde’, die de minimale randvoorwaarden zijn om als sector bij te blijven op het gebied van digitalisering;
  • het opstarten van de uitwerkingsfase van het Ontwikkelplan Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie;
  • de overdracht van de door waterschappen toegezegde contributiegelden naar het Kadaster voor de ICT-systemen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in 2021 en 2022, en het voortzetten van de community van het samenwerkingsverband bronhouders BGT.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn