Unie van Waterschappen ondertekent Erfgoed Deal 2023 – 2025

31 mei 2023

De Unie van Waterschappen heeft de Erfgoed Deal 2023-2025 ondertekend. Met deze Erfgoed Deal zetten verschillende overheden en maatschappelijke organisaties zich in voor het beschermen van het erfgoed in Nederland. Waterschappen beheren veel cultureel erfgoed en zien dat waterbeheer en de bescherming van erfgoed elkaar kunnen versterken.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties en legt de verbinding tussen erfgoed en ruimtelijke opgaven op het gebied van klimaat, duurzaamheid en wonen. Ook droogtebestrijding, wateroverlast, hittestress, dijkversterking en bodemdaling zijn thema’s van de Erfgoed Deal. In de afgelopen periode hebben verschillende waterschappen samen met gemeenten en provincies geparticipeerd in projecten die zijn gefinancierd door de Erfgoed Deal. Als officiële ondertekenaar van de Erfgoed Deal kunnen waterschappen nu als hoofdindiener van een project fungeren en in aanmerking komen voor financiering.

Bij elkaar brengen

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Deelname aan de Erfgoed Deal is een kans om de wereld van waterschappen en erfgoed- en monumentenzorg dichter bij elkaar te brengen, gezamenlijk te werken aan opgaven voor waterveiligheid en klimaatadaptatie en te investeren in de omgevingskwaliteit van het Nederlandse landschap en steden.” Uit lopende Erfgoed Deal-projecten blijkt dat de samenwerking leidt tot meerwaarde in het verbinden van de wateropgave met erfgoedbehoud en -ontwikkeling.

Waardevol cultureel erfgoed

De waterschappen spelen een cruciale rol in het beheer van waterwegen, rivieren en kustgebieden. Deze gebieden hebben vaak een rijke geschiedenis en zijn de thuisbasis van waardevol cultureel erfgoed, variërend van historische molens, sluizen, dijken en gemalen. Schoonman: “Door de Erfgoed Deal te ondertekenen, erkennen de waterschappen het belang van het behoud en de herontwikkeling van dit erfgoed voor toekomstige generaties. Daarnaast kan het beheer van waterwegen en de bescherming van erfgoed hand in hand gaan.”

Aanvraag nieuwe projecten

Het traject om nieuwe projecten aan te melden bij de Erfgoed Deal is inmiddels gestart. In september 2023 kunnen waterschappen nieuwe aanvragen indienen. Per 1 juni is er ook een aanspreekpunt vanuit de waterschappen aangesteld bij het programmabureau van de Erfgoed Deal. Deze heeft voornamelijk een netwerkfunctie en zal erop toezien dat de verbinding tussen de wateropgave en het behoud van erfgoed een rode draad zal zijn in de projecten.

> Meer over de Erfgoed Deal

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn