Veel aandacht voor waterkwaliteit in commissiedebat Water

10 juni 2021

Op 9 juni vond in de Tweede Kamer het commissiedebat Water plaats. Op de agenda stonden verschillende onderwerpen die voor de waterschappen van belang zijn: droogte, geborgde zetels, klimaatbestendig bouwen en waterkwaliteit.

Waterkwaliteit

Naast demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) was ook demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bij het debat aanwezig, vanwege verschillende agendapunten die over waterkwaliteit en landbouw gingen.

Sandra Beckerman van de SP benadrukte het belang van schoon water en wees op de deadline van 2027, waarin de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten zijn gehaald. Die doelen gaan volgens Beckerman uit van ondergrenzen. Ze wilde weten welke extra maatregelen minister Schouten gaat nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren wees op waterverontreiniging door mest. Net als de SP geloofde zij niet dat de KRW-doelen gehaald worden met het huidige beleid.

CDA’er Derk Boswijk gaf in het debat aan blij te zijn met de afspraken over medicijnresten in het water. Hij maakt zich ook zorgen over opkomende stoffen, dus vroeg hij minister Van Nieuwenhuizen naar de Europese aanpak hiervan. Zij wees in het antwoord op de Green Deal.

Ook Laura Bromet van GroenLinks vroeg aandacht voor de waterkwaliteit. Er wordt veel gepraat, maar er is amper handhaving gaf zij aan. Ook vroeg zij minister Van Nieuwenhuizen naar de grootste bedreiging van de waterkwaliteit. De minister noemde droogte als grootste bedreiging, maar daar nam Bromet geen genoegen mee.

Tjeerd de Groot (D66) bracht in het debat naar voren dat de KRW-doelen niet gehaald worden en dat we bereid moeten zijn om naar de rol van de landbouw hierin moeten kijken. De vrijwillige aanpak lijkt onvoldoende. Wil minister Schouten ook verplichtende maatregelen nemen? Zij gaf hierop aan hier naar te willen kijken.

Klimaatbestendig bouwen

Pieter Grinwis (CU) vroeg zich af of er bij de grote woningbouwopgave wel voldoende gekeken wordt naar de locaties. Gaan we overal maar bouwen en is het bouwbesluit daar wel op toegerust? Als voorbeeld noemde hij het plaatsen van de meterkast op de begane grond. Is dat handig bij een huis dat iets dieper gebouwd is. Heeft minister Van Nieuwenhuizen voldoende oog voor het belang van klimaatbestendig bouwen, vroeg hij zich af. De minister gaf daarop aan dat er een goede samenwerking is op dit gebied met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Unie van Waterschappen.

Geborgde zetels

Ook de geborgde zetels in de waterschapsbesturen kwamen aan de orde in het debat. Zo liet de SGP weten voor behoud van de zetels te zijn, omdat op die manier belangrijke kennis over de praktijk in de besturen geborgd is. Ook Caroline van der Plas van de BoerenBurgerBeweging bracht in het debat naar voren dat zij voorstander is van de geborgde zetels, omdat zij van de waterschappen geen politieke organisatie wil maken. Ook Pieter Grinwis (ChristenUnie) sprak steun uit voor het behoud van de geborgde zetels. Hij wilde van minister Van Nieuwenhuizen weten hoe zij de verschillende opties uit het rapport Boelhouwer waardeert. De overige partijen in de Kamer hebben geen standpunten gedeeld of vragen gesteld over dit onderwerp. Minister Van Nieuwenhuizen gaf op al deze uitlatingen aan, het besluit over de toekomst van de geborgde zetels aan de Kamer te laten.

Overig

Rudmer Heerema (VVD) bracht een plan naar voren voor een Nationaal Waterakkoord, waarin er breed met alle relevante partijen in de watersector naar de vraagstukken van water wordt gekeken. Minister Van Nieuwenhuizen gaf aan dat er veel bereidheid binnen de sector is voor een dergelijke samenwerking.

De SGP vroeg minister Van Nieuwenhuizen nog of zij vaart gaat maken met nodige wetgeving voor de herziening van het belastingstelsel zoals dat door de waterschappen is vastgesteld. Zij gaf hierop aan dat breed draagvlak voor de voorstellen belangrijk is en dat er nog gesprekken lopen tussen VNO-NCW en de Unie van Waterschappen. Ze wil eerst de uitkomsten van die gesprekken afwachten.

Na dit debat volgt een Tweeminutendebat Water, waar Kamerleden moties kunnen indienen naar aanleiding van dit commissiedebat.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn