Waterschappen leveren inbreng voor commissiedebat Water in Tweede Kamer

7 juni 2021

Op 9 juni staat een commissiedebat Water in de Tweede Kamer met demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gepland. Op de agenda staan verschillende onderwerpen die voor de waterschappen van belang zijn. Daarnaast vragen de waterschappen aandacht voor eigen punten.

Ontwerp Nationaal Water Programma

Het Nationaal Water Programma (NWP) beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en het beheer van de Rijkswateren en Rijksvaarwegen voor de periode 2022-2027. De waterschappen maken zich zorgen om de constatering dat Rijkswaterstaat onvoldoende budget heeft voor het eigen beheer en onderhoud en de uitvoering van het NWP. In het NWP wordt gesuggereerd dat het Deltafonds gebruikt zou kunnen worden voor de beheerkosten van Rijkswaterstaat. Op deze manier komt de uitvoering van verschillende opgaven in gevaar, terwijl er enorme uitdagingen liggen voor de noodzakelijke aanpassingen aan weersextremen, maar ook voor waterkwaliteit.

Mestbeleid

Het PBL-rapport ‘Nationale analyse waterkwaliteit’ geeft aan dat niet overal alle doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 zullen worden gehaald. Dit is ondanks dat de waterkwaliteit in grote delen van Nederland de afgelopen jaren verbeterd is en nog verder zal verbeteren. De Unie van Waterschappen is benieuwd hoe de ministeries van IenW en LNV ervoor gaan zorgen dat met aangescherpt mestbeleid in 2027 de KRW-doelen worden gehaald.

Voorstellen aanpassing belastingstelsel waterschappen

In december 2020 hebben de waterschappen een voorstel voor de aanpassing van hun belastingstelsel vastgesteld dat een aantal urgente knelpunten oplost. De voorstellen worden besproken tijdens het debat op 9 juni. De Unie van Waterschappen wil graag een snelle oplossing van de knelpunten en hoopt dat Kamerleden de minister vragen naar de planning van het wetgevingstraject.

Strengere toelatingseisen PFAS

PFAS komt helaas in heel Nederland voor: het wordt gevonden in de (water)bodem, grondwater, oppervlaktewater en drinkwater. De waterschappen pleiten voor bronaanpak: industriële bedrijven moeten voorkomen dat gevaarlijke stoffen zoals PFAS geloosd worden op de riolering. Het is belangrijk dat gevaarlijke stoffen zoals PFAS niet meer in het milieu terechtkomen. Strengere Europese toelatingseisen voor deze gevaarlijke stoffen helpen hierbij. De Unie van Waterschappen heeft Kamerleden daarom meegegeven te vragen naar de inspanningen van de minister om strengere Europese toelatingseisen voor PFAS te realiseren.

Blue Deal: internationaal waterprogramma

Met de Blue Deal, het internationale programma van de 21 waterschappen i.s.m. de ministeries van BuZa en IenW, willen de waterschappen 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Helaas is een deel van het IenW-budget voor 2022-2026 aangehouden en dat betekent concreet dat 1,5 miljoen euro per jaar onzeker is (op een totaal van circa 8 miljoen euro). De Unie van Waterschappen is benieuwd naar de overwegingen van de minister rond dit besluit en vraagt zich af wat zij gaat doen om te voorkomen dat dit programma stilvalt.

Versneld aanpassen aan weersextremen

Naar verwachting zal ook het aanpassen aan weersextremen (klimaatadaptatie) op de agenda staan bij het commissiedebat. De waterschappen hebben geleerd van de afgelopen 3 droge zomers en zien daarbij dat ze tegen de grenzen van het huidige watersysteem aan lopen. De waterschappen vragen een nieuw kabinet dan ook versneld maatregelen door te voeren en structureel voor voldoende geld voor de decentrale overheden te zorgen.

Agenda en stukken van het commissiedebat op 9 juni

Inbreng Unie van Waterschappen op commissiedebat Water

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn