Model-belastingverordeningen

Waterschappen heffen belastingen om hun taken te bekostigen. Een waterschap kan alleen belasting heffen als het waterschap hiervoor een belastingverordening heeft vastgesteld. De Unie van Waterschappen stelt hier modellen voor op.

Wat staat er in een belastingverordening?

In de belastingverordening van het waterschap staat onder meer op basis van welke wettelijke bepaling of bepalingen de belasting wordt geheven, wie de belasting moet betalen, waarom de belasting wordt geheven en wat het tarief is.

Model als leidraad

De Unie van Waterschappen stelt model-belastingverordeningen op, die de waterschappen kunnen gebruiken als voorbeeld of leidraad bij het opstellen van de eigen belastingverordeningen. Waterschappen publiceren de eigen belastingverordeningen in het Waterschapsblad.

Verschillen tussen waterschappen

In de modelverordeningen van de Unie staan geen tarieven. De tarieven worden door de waterschappen zelf bepaald en jaarlijks in de eigen verordeningen van de waterschappen opgenomen. Ook bevatten de modellen keuzes, waardoor de belastingverordeningen van de waterschappen van elkaar kunnen afwijken.

Aanpassing model-belastingverordening

De modelverordeningen worden aangepast als daar aanleiding voor is. Dit kan het geval zijn als de wet verandert of bijvoorbeeld als gevolg van jurisprudentie.

Welke model-belastingverordeningen zijn er?

Er bestaan model-belastingverordeningen voor de:

  • Watersysteemheffing
  • Kostentoedeling
  • Zuiveringsheffing
  • Verontreinigingsheffing

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De model-belastingverordeningen komen in nauw overleg met de waterschappen tot stand en worden in de ledenvergadering van de Unie vastgesteld. Als voor een heffing beleidsregels moeten worden vastgesteld, stelt de Unie ook hiervoor modellen op.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur financiën
Beleidsadviseur fiscale zaken