Wet Houdbare overheidsfinanciën

Als medeoverheden zijn de waterschappen samen met het Rijk, de gemeenten en provincies medeverantwoordelijk voor gezonde overheidsfinanciën. De regels hiervoor zijn opgenomen in de wet Houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) en hebben onder andere betrekking op het overheidstekort, het EMU-saldo.
Standpunt:

Waterschappen willen voldoende financiële ruimte.

Waterschappen vinden dat houdbare overheidsfinanciën een gezamenlijke inspanning van het Rijk en de decentrale overheden zijn en dragen hier dan ook aan bij. Wel moet er voldoende financiële ruimte voor de waterschappen overblijven om te kunnen investeren, zodat zij hun wettelijke taken goed kunnen blijven uitvoeren.

De waterschappen ondersteunen de doelstellingen van de wet Hof, maar willen wel dat er voldoende ruimte blijft voor hun noodzakelijke investeringen in waterveiligheid, waterbeheer en rioolwaterzuivering.

Wat staat er in de Wet houdbare overheidsfinanciën?

In de Wet Hof staan de Europese normen voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. In Nederland moeten het Rijk, de gemeenten, provincies en waterschappen allemaal zorgen dat de overheidsschuld niet te hoog wordt. Dit betekent onder meer dat het overheidstekort, het EMU-saldo, beperkt moet blijven. Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen behartigt de belangen van de waterschappen in het overleg over de toepassingen van de wet Hof met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën. De Unie richt zich op het behouden van de noodzakelijke investeringsruimte voor de waterschappen.

Ook informeert de Unie de waterschappen over de ontwikkeling en regelgeving rond overheidsfinanciën en ondertsteunt hen bij het implementeren van wijzigingen in deze regelgeving.

Daarnaast hebben de waterschappen een informatieverplichting over de omvang van hun EMU-saldo. De Unie vindt het belangrijk dat de waterschappen deze verplichting tijdig en adequaat nakomen en ondersteunt de waterschappen daarbij waar nodig.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur financiën