Belastingen en financiën

Waterschappen zorgen voor veilig, voldoende en schoon oppervlaktewater in Nederland. Zeker in deze tijd van klimaatverandering brengt dat veel investeringen en hoge kosten met zich mee. De waterschappen betalen dit grotendeels met eigen belastingen. Ook moeten de waterschappen op het gebied van belastingen en financiën aan allerlei regels voldoen.

Door zelf belastingen te heffen is het gegarandeerd dat er voldoende geld is voor de taken van de waterschappen. Als het geld uit de Rijksbegroting moet komen, is dat niet zeker. Dan kan het gebeuren dat er meer geld gaat naar andere belangen, ten koste van het waterbeheer.

Wel zijn er een aantal knelpunten binnen het huidige belastingstelsel. De Unie heeft daarom een voorstel ingediend om het belastingstelsel aan te passen.

Financiële regels

Op het gebied van de financiën zijn er allerlei regels waar de waterschappen zich aan moeten houden, zoals de wet Fido, het EMU-saldo en de regels rond verslaggeving en accountantscontrole.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen richt zich op zoveel mogelijk financiële ruimte voor de waterschappen, zodat zij hun voor ons land zo belangrijke taken goed uit kunnen voeren. Als invulling daarvan streeft de Unie naar zo effectief mogelijke wet- en regelgeving rond de waterschapsbelastingen en financiën, waarbij voldoende ruimte blijft bestaan voor regionale bestuurlijke beleidskeuzes.

Wanneer er wijzigingen optreden in de wet- en regelgeving, stelt de Unie de waterschappen hiervan op de hoogte. Ook zetten we ons in om eventuele belemmeringen te voorkomen.

Verder stelt de Unie modellen op voor de belastingverordeningen van de waterschappen.

> Meer over belastingen op waterschapsspiegel.nl


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur financiën
Programmaleider Moderne Overheid
Beleidsadviseur financiële dossiers