Verslaggeving en accountantscontrole

De waterschappen moeten zich aan verslaggevingsregels houden voor hun financiële situatie. Ook worden de waterschappen door een onafhankelijke accountant gecontroleerd.

De waterschappen informeren hun besturen over hun financiële situatie. Om dit op een goede manier te doen, moeten de waterschappen zich aan verslaggevingsregels houden.

Daarnaast vindt er controle plaats door een onafhankelijke accountant. Deze accountant onderzoekt of de financiële feiten die in de jaarrekening zijn opgenomen, overeenkomen met de werkelijke financiële situatie.

Verslaggevingsregels

De hoofdlijnen van de verslaggevingsregels staan in de Waterschapswet en de verdere uitwerking is opgenomen in het Waterschapsbesluit. Deze regels zorgen er onder andere voor dat belangrijke beleidsinstrumenten van de waterschappen, zoals meerjarenraming, begroting, jaarverslag en jaarrekening, inzichtelijk zijn voor bestuurders en andere geïnteresseerden. De bestuurders nemen beslissingen op basis van deze financiële informatie.

Gelijke benadering door de accountancy

Waterschappen gebruiken verschillende accountantsbureaus. De waterschappen vinden het belangrijk dat zij door de verschillende accountants gelijk worden benaderd en dat de toepassing van de regelgeving op een gelijke manier gebeurt. Daarom neemt de Unie van Waterschappen deel aan de Commissie BBV, waarin overheden en accountants elkaar periodiek ontmoeten. In dit overleg brengt de Unie gemeenschappelijke vraagstukken van de waterschappen naar voren.

Andere activiteiten Unie van Waterschappen

Ook volgt de Unie internationale en nationale ontwikkelingen in de verslaggeving en accountantscontrole en beantwoordt vragen van waterschappen. De Unie doet ook voorstellen tot de aanpassing van regelgeving.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur financiën
Beleidsadviseur financiële dossiers