Begrazingsproject Kijkduin

Hoogheemraadschap van Delfland


Het Natura 2000-gebied bij Kijkduin staat onder grote druk, onder andere door stikstofdepositie. De depositie van stikstofoxiden en ammoniak zorgt ervoor dat de bodem rijk wordt aan voedingsstoffen. Dat is vooral in natuurgebieden een probleem.

Zeldzame planten die het juist goed doen op voedselarme grond verdwijnen daardoor. Om vergrassing tegen te gaan, zet het hoogheemraadschap van Delfland ijverige arbeiders in: een kudde schapen en geiten verwijdert plichtsgetrouw en nauwgezet de uitdijende grassen en geeft zo ruimte aan de van nature voorkomende duinvegetatie.

Al kauwend zorgen de dieren stampend en stappend voor dynamiek en verstuiving in het gebied. Duinsterretjes, nachtsilenes, wondklavers en vele andere bloemsoorten en korstmossen zijn hen dankbaar.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn