Hooiland RWZI Driebergen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stimuleert de biodiversiteit waar mogelijk. Zo beheert het hoogheemraadschap bij de rioolwaterzuivering in Driebergen al jaren een stuk schraalgrasland met een zogenaamd kruidenvegetatiebeheer.

Er wordt pas gemaaid nadat het merendeel van de kruiden het zaad hebben laten vallen. Op het veld groeien inmiddels zeldzame orchideeën, kruiden en grassen.

Droge schraalgraslanden zijn zeldzaam in het West-Europese laagland en zijn op Europees niveau van grote waarde. Door ontginning, verzuring en bemesting is droog schraalgrasland in Nederland vrijwel verdwenen en de vele karakteristieke soorten die op dergelijk gebied voorkomen, worden ernstig bedreigd.

De komende jaren test het hoogheemraadschap in proeftuinen verschillende mogelijkheden voor het versterken van de biodiversiteit op de terreinen van rioolwaterzuiveringen en gemalen. De proeftuinen dienen als een inspiratiebron voor aanpassingen die op andere terreinen kunnen worden gedaan om de biodiversiteit te stimuleren. Ook medewerkers worden gevraagd om input te leveren. Ze worden daarbij ondersteund door een veldecoloog.

Het plaatsen van vleermuiskasten en insectenhotels, alternatief beheer van gazons, het inzaaien van inheemse plantensoorten en het planten van specifieke struiken of bomen zijn mogelijke opties om de biodiversiteit op waterschapsterreinen te versterken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn