Bestuursakkoord Water

1 april 2011

In dit Bestuursakkoord Water hebben het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven besloten om maatregelen te nemen voor een doelmatiger waterbeheer. De partners willen zich inzetten voor een veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van het watersysteem en de waterketen. Daarmee willen ze de kwaliteit van het beheer vergroten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De bereikte doelen en de uitgegeven kosten zijn voor de burger inzichtelijk. Dat doen de partners vanuit hun eigen verantwoordelijkheden, waarbij ze hun expertise en deskundigheid met elkaar delen.> Download pdf