Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater tussen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten

1 november 2016

De partners hechten groot belang aan het realiseren van een goede waterkwaliteit en de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ze zijn zich bewust van nieuwe opgaven voor de waterkwaliteit. De Delta-aanpak brengt bestuurlijke focus aan in het waterkwaliteitsdossier, en gaat hierbij ook in op het beperken en tegengaan van nutriënten, mest en gewasbeschermingsmiddelen.> Download pdf