Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater tussen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten

1 november 2016

De partners hechten groot belang aan het realiseren van een goede waterkwaliteit en de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ze zijn zich bewust van nieuwe opgaven voor de waterkwaliteit. Met de Delta-aanpak wordt bestuurlijke focus aangebracht in het waterkwaliteitsdossier. Inclusief het beperken en tegengaan van nutriënten/mest en gewasbeschermingsmiddelen.> Download pdf