SO Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie


Gepubliceerd: 30 juni 2021

> Download pdf

Op 30 juni 2021 kan uw commissie schriftelijke inbreng leveren op deze EFSA-opinie over PFAS. We
geven u graag de zienswijze van de waterschappen mee.

De Unie van Waterschappen pleit nadrukkelijk voor een totaalverbod op PFAS. Dat is een verbod op
zowel niet-essentiële toepassingen als essentiële toepassingen van de stoffen. De enige manier om
PFAS aan te pakken en uit te faseren is aanpak aan de bron. Het moet zoveel mogelijk voorkomen
worden dat PFAS in het milieu terecht kan komen.

Daar is gezamenlijke inzet voor nodig met het Rijk en de EU. De Unie van Waterschappen levert actieve inzet op het onlangs gepresenteerde Zero Pollution Action Plan, onderdeel van de Europese Green Deal en op de aanscherping bij de toelatingseisen van gevaarlijke stoffen zoals PFAS via REACH (het systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de EU geproduceerd of geïmporteerd worden).


De Unie van Waterschappen en de waterschappen zelf doen daarnaast onderzoek naar aanwezigheid en herkomst van PFAS in het oppervlaktewater, delen hun kennis en werken actief mee aan onderzoeken van andere organisaties en koepels. Ook adviseren waterschappen kritisch op watervergunningen in relatie tot PFAS. Verder hebben vertegenwoordigers van waterbeheerders, het Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, de drinkwatersector en de chemische industrie bestuurlijke afspraken gemaakt om samen meer grip en regie te krijgen op het voorkomen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals PFAS in het milieu.

Vragen

  • Klopt het dat dit kabinet zich richt op het verbod van niet-essentiële toepassingen? Zo ja, is het kabinet dan niet bang dat de industrie PFAS zal blijven produceren onder het mom van essentiële toepassing?
  • Hoe ver wil dit kabinet gaan om een totaalverbod te realiseren?
  • Ondersteunt dit kabinet een bronaanpak?
  • Ondersteunt dit kabinet de zienswijze ‘de vervuiler betaalt’? Zo ja, dan is de vervuiler verantwoordelijk en kunnen kosten niet op bijvoorbeeld de waterschappen worden afgewenteld om aanvullend te zuiveren.

Omgevingsdiensten zijn bevoegd gezag voor vergunningverlening en toezicht op indirecte lozingen. Afvalwater met PFAS afkomstig van bedrijven worden via indirecte lozingen geloosd op de rioolwaterzuiveringen. Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn actief aan de slag gegaan met actualiseren van directe vergunningen, maar de Omgevingsdiensten lopen achter op het actualiseren van vergunningen met focus op bronnen van PFAS. Er moet meer geld en tijd beschikbaar komen hiervoor.

  • Is het kabinet bereid te kijken naar de inzet van de Omgevingsdiensten?
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn