Routekaart Opleidingen Omgevingswet & Toolbox waterschappen

4 november 2019


> Download deze publicatie

Op 1 januari 2021 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet raakt het werk van veel medewerkers van de waterschappen. Deze medewerkers moeten voldoende inhoudelijke kennis over de wet hebben om hun werk professioneel uit te kunnen voeren. Dit betekent de nodige informatie en scholing. In 2019 moeten de waterschappen plannen maken om de noodzakelijke scholing in te richten. Vervolgens kan in 2020 de scholing uitgevoerd worden. Er zijn veel (groepen) medewerkers die opgeleid moeten worden en op dit moment is de kennis over de Omgevingswet nog schaars. Binnen de waterschappen is behoefte aan een praktisch instrument (Routekaart) voor het opleiden van de medewerkers over de inhoudelijke kennis van de Omgevingswet. Onder een Routekaart verstaan we een handzame inventarisatie van doelgroepen, inhouden en opleidingsvormen voor de implementatie van de benodigde kennis voor de invoering van de Omgevingswet.

Wateropleidingen heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen een Routekaart gemaakt voor de waterschappen
met daarin:

  • een overzicht van groepen medewerkers (doelgroepen) die geschoold moeten worden;
  • een specificering van de noodzakelijke inhoudelijke kennis per groep, uitgewerkt in leerdoelen;
  • een voorstel over de vorm waarin de opleidingsactiviteit het beste zal kunnen worden aangeboden aan de specifieke
  • doelgroep.

Daarnaast zijn bestaande opleidingsinitiatieven van de waterschappen over de inhoudelijke kennis van de Omgevingswet gebundeld in een Toolbox. De waterschappen kunnen de Routekaart gebruiken om hiermee hun eigen opleidingsplan te maken en uit te voeren. De Routekaart is praktisch van opzet en laat ruimte voor eigen invulling door de waterschappen.
Deze Routekaart vormt een uitwerking van de Routekaart Anders Werken (Unie van Waterschappen, 2018), specifiek voor het aandachtsveld ‘Ontwikkelen’. De Routekaart Anders Werken biedt het waterschap een hulpmiddel om te komen tot het veranderproces dat werken vanuit de Omgevingswet met zich mee brengt. Deze Routekaart Opleidingen Omgevingswet en Toolbox geeft inzicht in de volgende onderdelen van het aandachtsveld ‘Ontwikkelen’: het maken van een doelgroepanalyse, het maken van opleidingsplannen en trainen en opleiden. Het geeft een invulling van kennis van de doelgroepen die gebruikt kan worden voor opleidingsplannen.

De Routekaart Opleidingen Omgevingswet is op een scrum-wijze in vijf ontwikkelrondes opgesteld, in samenwerking met de waterschappen. Routekaart versie 1 is opgesteld op basis van een eerdere verkenning van de opleidingsbehoefte voorde Omgevingswet in 2016 voor Rijkswaterstaat en de beschikbare informatie over de Omgevingswet. De eerste versie van de Routekaart bestond uit een overzicht van de doelgroepen (wie), belangrijke kennisthema’s (wat) en een eerste inschatting voor welke doelgroepen welke thema’s relevant zijn.

Deze eerste versie van de Routekaart is in acht interviews besproken met 14 deskundige kennisdragers met betrekking tot de Omgevingswet. Het doel van de interviews was om de doelgroepen te toetsen en waar nodig aan te scherpen en een invulling te geven aan de kennis die de verschillende doelgroepen moeten hebben over de verschillende thema’s; de verhalen. De resultaten van de interviews zijn samengevoegd in Routekaart versie twee.
Routekaart versie twee is gebruikt tijdens vier landelijke Regiosessies. Aan de Regiosessies hebben 46 waterschappers deelgenomen; hier zijn alle waterschappen aanwezig geweest. Door middel van doelgroep analyses en het stellen van gerichte vragen is de Routekaart aangevuld met 214 verhalen. Al deze informatie is verwerkt tot Routekaart versie drie.
Routekaart versie drie is gepresenteerd in drie uniewerkgroepen, te weten: het LOVH, PIO en WBP. Tegelijkertijd is de
Routekaart verstuurd naar de deskundigen uit ronde twee. Deze feedback is verwerkt in versie vier en vervolgens in de
laatste versie van de Routekaart, versie vijf.

Daarnaast zijn tijdens alle interviews en bijeenkomsten de bestaande opleidingsinitiatieven geïnventariseerd. Deze
inventarisatie is verwerkt tot de Toolbox in hoofdstuk vier.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn